Spisak zakona

1 ZAKON O UPRAVLJANJU MIGRACIJAMA
2 ZAKON O AMNESTIJI
3 ZAKON O PREUZIMANJU IMOVINE I OBAVEZA ODRE?ENIH BANAKA RADI O?UVANJA STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE
4 ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRA?ANA
5 ZAKON O UTVR?IVANJU MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU
6 ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRA?AJU
7 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
8 ZAKON O IGRAMA NA SRE?U
9 ZAKON O MINISTARSTVIMA
10 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZE?A „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD
11 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST HYPO ALPE-ADRIA BANK A.D. BEOGRAD I SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD ZA IZMIRIVANJE OBAVEZA GRA?EVINSKE DIREKCIJE SRBIJE D.O.O. BEOGRAD, PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOV
12 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST UNICREDIT SRBIJA A.D. BEOGRAD ZA IZGRADNJU ANEKSA HANGARA 2, DOVO?ENJE U RADNU FUNKCIJU ODRŽAVANJA I OPRAVKE ZA VE? OSVOJENI TIP AVIONA BOEING 737 NG I OPREMANJE U CILJU OSVAJANJA ODRŽAVANJA I OPRAVKE AV
13 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA VAZDUŠNI SAOBRA?AJ „JAT AIRWAYS” A.D. BEOGRAD
14 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SOCIETE GENERAL BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, ERSTE GCIB FINANCE I B.V. AMSTERDAM, UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD I AIK BANKE A.D. NIŠ PO ZADUŽENJU GALENIKE A.D. BEOGRAD
15 ZAKON O SPORTU
16 ZAKON O KINEMATOGRAFIJI
17 ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE
18 ZAKON O PATENTIMA
19 ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU
20 ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
21 ZAKON O TRŽIŠNOM NADZORU
22 ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA
23 ZAKON O REGULISANJU ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I DUŽNIKA - KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA, ZA PREUZETE OBAVEZE PO INOSTRANIM KREDITIMA, ODNOSNO ZAJMOVIMA
24 ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA
25 ZAKON O ZABRANI USAVRŠAVANJA, PROIZVODNJE I STVARANJA ZALIHA BAKTERIOLOŠKOG (BIOLOŠKOG) I TOKSI?KOG ORUŽJA I O NJIHOVOM UNIŠTAVANJU
26 ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI
27 ZAKON O POMORSKOJ PLOVIDBI
28 ZAKON O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRA?AJU
29 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU GRA?EVINSKE DIREKCIJE SRBIJE D.O.O. BEOGRAD
30 ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE
31 ZAKON O VRA?ANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTE?ENJU
32 ZAKON O PARNI?NOM POSTUPKU (Novo)
33 ZAKON O JAVNOJ SVOJINI
34 ZAKONIK O KRIVI?NOM POSTUPKU (Novo)
35 ZAKON O ENERGETICI (novo)
36 ZAKON O STAROJ I RETKOJ BIBLIOTE?KOJ GRA?I
37 ZAKON O OPTI?KIM DISKOVIMA
38 ZAKON O OBAVEZNOM PRIMERKU PUBLIKACIJA
39 ZAKON O BIBLIOTE?KO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI
40 ZAKON O MLADIMA
41 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST BANCA INTESA AD BEOGRAD, SOCIETE GENERAL SRBIJA A.D. BEOGRAD, HYPO-ALPE-ADRIA BANK A.D. BEOGRAD, ERSTE BANK A.D. NOVI SAD, KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJ
42 ZAKON O FINANSIRANJU POLITI?KIH AKTIVNOSTI
43 ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
44 ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA
45 ZAKON O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA
46 ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (Novo)
47 ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBE?ENJU
48 ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA
49 ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU
50 ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI
51 ZAKON O POTVR?IVANJU UGOVORA IZME?U REPUBLIKE SRBIJE I CRNE GORE O IZMENAMA I DOPUNAMA UGOVORA IZME?U REPUBLIKE SRBIJE I CRNE GORE O IZRU?ENJU
52 ZAKON O POPISU POLJOPRIVREDE 2012. GODINE
53 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST HYPO ALPE - ADRIA - BANKE A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU OPŠTINA KOSOVSKA MITROVICA, ZVE?AN I ZUBIN POTOK
54 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE NEMA?KOJ FINANSIJSKOJ INSTITUCIJI KFW PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZE?A "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" (PROJEKAT REHABILITACIJE HE ZVORNIK)
55 ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD SOCIETE GENERALE UZ GARANCIJU SVETSKE BANKE
56 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SRPSKE BANKE A.D. BEOGRAD ZA OBAVEZE JP "JUGOIMPORT-SDPR"
57 ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU
58 ZAKON O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA
59 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST EXPORT DEVELOPMENT CANADA PO ZADUŽENJU RTB BOR - GRUPE RUDARSKO-TOPIONI?ARSKOG BASENA BOR D.O.O. U RESTRUKTURIRANJU
60 ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD KBC BANKE A.D. BEOGRAD, NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR D.D, EUROBANK EFG A.D. BEOGRAD, VOJVO?ANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, HYPO-ALPE-ADRIA BANK A.D. BEOGRAD I ERSTE BANK A.D. NOVI SAD I KOD BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, UNI
61 ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA
62 ZAKON O PROSTORNOM PLANU REPUBLIKE SRBIJE OD 2010. DO 2020. GODINE
63 ZAKON O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DELATNOSTI
64 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SOCIETE GENERALE BANKE SRBIJA A.D. BEOGRAD I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA VAZDUŠNI SAOBRA?AJ "JAT AIRWAYS" A.D. BEOGRAD
65 ZAKON O ZAŠTITI POTROŠA?A
66 ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA
67 ZAKON O TRGOVINI (Novo)
68 ZAKON O SUDSKIM VEŠTACIMA
69 ZAKON O PODSTICANJU GRA?EVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE
70 ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA
71 USTAV REPUBLIKE SRBIJE
72 ZAKON O ŽIGOVIMA
73 ZAKON O ŽELEZNICI
74 ZAKON O ZVANI?NOJ STATISTICI
75 ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
76 ZAKON O ZDRAVSTVENOM NADZORU NAD ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE
77 ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ŽIVOTINJA
78 ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
79 ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
80 ZAKON O ZDRAVLJU BILJA
81 ZAKON O ZAŠTITNIKU GRA?ANA
82 ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
83 ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA
84 ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA INTEGRISANIH KOLA
85 ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
86 ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU
87 ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE
88 ZAKON O ZAŠTITI PRAVA OPLEMENJIVA?A BILJNIH SORTI
89 ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA
90 ZAKON O ZAŠTITI POTROŠA?A (prestao da važi 01.01.2011.)
91 ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LI?NOSTI
92 ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA
93 ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (Novo)
94 ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJU?IH ZRA?ENJA
95 ZAKON O ZAŠTITI OD JONIZUJU?IH ZRA?ENJA I O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI
96 ZAKON O ZAŠTITI OD ELEMENTARNIH I DRUGIH VE?IH NEPOGODA
97 ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
98 ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE
99 ZAKON O ZAŠTITI I ODRŽIVOM KORIŠ?ENJU RIBLJEG FONDA
100 ZAKON O ZAŠTITI GRA?ANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU
101 ZAKON O ZAŠTITI DRŽAVNE GRANICE
102 ZAKON O ZAŠTITI BILJA
103 ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLU?AJ NEZAPOSLENOSTI
104 ZAKON O ZAKLJU?IVANJU I IZVRŠAVANJU ME?UNARODNIH UGOVORA
105 ZAKON O ZADUŽIVANJU U DEVIZAMA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
106 ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD ERSTE GCIB FINANCE I.B.V. AMSTERDAM, SA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD KAO AGENTOM, MARFIN BANK A.D. BEOGRAD I VOJVO?ANSKE BANKE A.D. NOVI SAD
107 ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD ALPHA BANK SRBIJA A.D., VOJVO?ANSKE BANKE A.D. NOVI SAD I PIRAEUS BANK A.D. BEOGRAD
108 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD REPUBLIKE POLJSKE PO SPORAZUMU IZME?U SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O PRUŽANJU KREDITA ZA VEZANU POMO?
109 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD REPUBLIKE FRANCUSKE PO FINANSIJSKOM PROTOKOLU IZME?U SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE
110 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ ZA FINANSIRANJE STRUKTURNOG PRILAGO?AVANJA SOCIJALNOG SEKTORA REPUBLIKE SRBIJE
111 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (STRUKTURNO PRILAGO?AVANJE II - REPUBLIKA CRNA GORA)
112 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PRVI KREDIT ZA PROGRAMSKI RAZVOJ POLITIKE U PRIVATNOM I FINANSIJSKOM SEKTORU)
113 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT ZDRAVSTVA)
114 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT ZA PENZIONU ADMINISTRACIJU CRNE GORE)
115 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI I UPIS PRAVA U SRBIJI)
116 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT UNAPRE?ENJA ZDRAVSTVA U CRNOJ GORI)
117 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT REVITALIZACIJE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I ODVODNJAVANJE SRBIJE)
118 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SAOBRA?AJA U SRBIJI)
119 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT REFORME OBRAZOVANJA U CRNOJ GORI)
120 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT PROMOCIJE ZAPOŠLJAVANJA)
121 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT O EKOLOŠKI OSETLJIVIM TURISTI?KIM OBLASTIMA CRNE GORE - MESTAP)
122 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT KONSOLIDACIJE NAPLATE I REFORME PENZIJSKE ADMINISTRACIJE U SRBIJI)
123 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SRBIJI)
124 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PRIVATIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE BANAKA I PROJEKAT TEHNI?KE POMO?I PREDUZE?IMA)
125 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (KOMPONENTA SRBIJA I CRNA GORA - PROJEKAT ZA SRBIJU)
126 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (DRUGI KREDIT ZA STRUKTURNO PRILAGO?AVANJE - REPUBLIKA SRBIJA)
127 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (DRUGI KREDIT ZA PRILAGO?AVANJE PRIVATNOG I FINANSIJSKOG SEKTORA)
128 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (AVANS ZA PRIPREMU PROJEKTA ZA ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA U CRNOJ GORI)
129 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD KRALJEVINE ŠPANIJE PO PROGRAMU FINANSIJSKE SARADNJE IZME?U SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE ŠPANIJE, POTPISANOM 13. JUNA 2005. GODINE
130 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE ZAJEDNICE (DO 25.000.000 EVRA)
131 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE U IZNOSU OD 70 MILIONA EVRA ZA FINANSIRANJE PROJEKTA OBNOVE ENERGETSKOG SEKTORA
132 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (URGENTNI PROJEKAT ZDRAVSTVA)
133 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT ZA POBOLJŠANJE STANJA ŠKOLA - SRBIJA I CRNA GORA)
134 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT UPRAVLJANJA ELEKTROENERGETSKIM SISTEMOM)
135 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT SANACIJE PUTEVA I MOSTOVA A1)
136 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT OBNOVE GRADA BEOGRADA - 90 MILIONA EVRA)
137 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT MODERNIZACIJE AERODROMA CRNE GORE)
138 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT GRADSKOG VODOVODA - SRBIJA)
139 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT EVROPSKIH PUTEVA B - SRBIJA I CRNA GORA)
140 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT EVROPSKIH PUTEVA A - SRBIJA I CRNA GORA)
141 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT A - VODE I KANALIZACIJE U CRNOJ GORI)
142 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (APEKS GLOBALNI KREDIT II - SRBIJA I CRNA GORA)
143 ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE (PROJEKAT 1539-2005)
144 ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD VLADE REPUBLIKE POLJSKE O DAVANJU KREDITA U IZNOSU OD 50 MILIONA DOLARA ZA PROJEKTE OBNOVE ELEKTROPRIVREDE SRBIJE
145 ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ ZA PROJEKAT OMOGU?AVANJA FINANSIRANJA IZVOZA
146 ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ RADI FINANSIRANJA PROJEKTA ZA OLAKŠAVANJE TRGOVINE I SAOBRA?AJA U JUGOISTO?NOJ EVROPI
147 ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ RADI FINANSIJSKE PODRŠKE RAZVOJU ŠKOLSTVA REPUBLIKE SRBIJE
148 ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (KREDIT ZA STRUKTURNO PRILAGO?AVANJE REPUBLIKE CRNE GORE OD 11,9 MILIONA SDR)
149 ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (KREDIT ZA FINANSIRANJE PROJEKTA HITNE STABILIZACIJE U SNABDEVANJU ELEKTRI?NOM ENERGIJOM U REPUBLICI CRNOJ GORI OD 3,8 MILIONA SDR)
150 ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (AVANS ZA PRIPREMU PROJEKTA TEHNI?KE POMO?I U PRIVATIZACIJI I RESTRUKTURIRANJU BANAKA I PREDUZE?A)
151 ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ
152 ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD ME?UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
153 ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD EVROPSKE ZAJEDNICE (55 MILIONA EVRA) RADI PODRŠKE PLATNOM BILANSU I JA?ANJU DEVIZNIH REZERVI ZEMLJE
154 ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD EVROPSKE ZAJEDNICE
155 ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA PROJEKAT OBNOVE ŽELEZNICA
156 ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA PROJEKAT OBNOVE PUTEVA U REPUBLICI SRBIJI
157 ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA PROJEKAT HITNE SANACIJE SAOBRA?AJA
158 ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA MALIH I SREDNJIH PREDUZE?A I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NA OPŠTINSKOM I GRADSKOM NIVOU
159 ZAKON O ZADUŽENJU REPUBLIKE SRBIJE KOD EUROBANK EFG A.D. BEOGRAD
160 ZAKON O ZADUŽBINAMA, FONDACIJAMA I FONDOVIMA
161 ZAKON O ZADRUGAMA
162 ZAKON O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVOM UNIŠTAVANJU
163 ZAKON O ZABRANI MANIFESTACIJA NEONACISTI?KIH ILI FAŠISTI?KIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA I ZABRANI UPOTREBE NEONACISTI?KIH ILI FAŠISTI?KIH SIMBOLA I OBELEŽJA
164 ZAKON O ZABRANI IZGRADNJE NUKLEARNIH ELEKTRANA U SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI
165 ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE
166 ZAKON O VRA?ANJU UTRINA I PAŠNJAKA SELIMA NA KORIŠ?ENJE
167 ZAKON O VRA?ANJU (RESTITUCIJI) IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA
168 ZAKON O VOLONTIRANJU
169 ZAKON O VOJSCI SRBIJE
170 ZAKON O VOJSCI JUGOSLAVIJE
171 ZAKON O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI
172 ZAKON O VOJNOBEZBEDNOSNOJ AGENCIJI I VOJNOOBAVEŠTAJNOJ AGENCIJI
173 ZAKON O VOJNIM ŠKOLAMA I VOJNIM NAU?NOISTRAŽIVA?KIM USTANOVAMA
174 ZAKON O VODAMA
175 ZAKON O VODAMA (Novo)
176 ZAKON O VLADI
177 ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA
178 ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU
179 ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE
180 ZAKON O VINU
181 ZAKON O VETERINARSTVU
182 ZAKON O VANREDNIM SITUACIJAMA
183 ZAKON O VANPARNI?NOM POSTUPKU
184 ZAKON O UVO?ENJU JEDINSTVENOG MATI?NOG BROJA GRA?ANA
185 ZAKON O UTVR?IVANJU NADLEŽNOSTI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
186 ZAKON O UTVR?IVANJU KATASTARSKOG PRIHODA
187 ZAKON O UTVR?IVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI RADI IZGRADNJE MAGISTRALNOG GASOVODA MG-11
188 ZAKON O USTAVNOM SUDU
189 ZAKON O USLOVIMA, NA?INU I POSTUPKU DODELJIVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRA?ANIMA KOJI ŽELE DA ŽIVE I RADE NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA
190 ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA
191 ZAKON O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DELATNOSTI
192 ZAKON O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA ROBE, VRŠENJE USLUGA U PROMETU ROBE I INSPEKCIJSKOM NADZORU
193 ZAKON O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTA?ENJA
194 ZAKON O URE?ENJU SUDOVA
195 ZAKON O URE?ENJU I ODRŽAVANJU GROBLJA BORACA
196 ZAKON O URE?ENJU IMOVINSKIH ODNOSA NASTALIH USLED PRESTANKA PRAVA I OBAVEZA DRŽAVLJANA SOCIJALISTI?KE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA OSNOVU ME?UNARODNIH UGOVORA
197 ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA
198 ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM
199 ZAKON O UPOTREBI VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE
200 ZAKON O UPOTREBI I ZAŠTITI ZNAKA I NAZIVA CRVENOG KRSTA
201 ZAKON O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA – ZAPOSLENIH
202 ZAKON O UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI
203 ZAKON O UNOŠENJU I RASTURANJU INOSTRANIH SREDSTAVA MASOVNOG KOMUNICIRANJA I O INOSTRANOJ INFORMATIVNOJ DELATNOSTI U JUGOSLAVIJI
204 ZAKON O UKIDANJU UKAZA O ODUZIMANJU DRŽAVLJANSTVA I IMOVINE PORODICI KARA?OR?EVI?
205 ZAKON O UGOVORIMA O PREVOZU U ŽELEZNI?KOM SAOBRA?AJU
206 ZAKON O UGOVORIMA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRA?AJU
207 ZAKON O UDŽBENICIMA I DRUGIM NASTAVNIM SREDSTVIMA
208 ZAKON O U?ENI?KOM I STUDENTSKOM STANDARDU
209 ZAKON O TURIZMU
210 ZAKON O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA
211 ZAKON O TRGOVINI
212 ZAKON O TRANSPLANTACIJI ORGANA
213 ZAKON O TRANSPLANTACIJI ?ELIJA I TKIVA
214 ZAKON O TRANSFUZIOLOŠKOJ DELATNOSTI
215 ZAKON O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE
216 ZAKON O TELEKOMUNIKACIJAMA
217 ZAKON O TEHNI?KIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI
218 ZAKON O TAJNOSTI PODATAKA
219 ZAKON O ŠUMAMA
220 ZAKON O ŠUMAMA
221 ZAKON O ŠTRAJKU
222 ZAKON O SUPSTANCAMA KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI
223 ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA
224 ZAKON O SUDIJAMA
225 ZAKON O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
226 ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA
227 ZAKON O STRANCIMA
228 ZAKON O STO?ARSTVU
229 ZAKON O STE?AJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
230 ZAKON O STE?AJU
231 ZAKON O STANOVANJU
232 ZAKON O STANDARDIZACIJI
233 ZAKON O SRPSKOJ KNJIŽEVNOJ ZADRUZI
234 ZAKON O SRPSKOJ ENCIKLOPEDIJI
235 ZAKON O SRPSKOJ AKADEMIJI NAUKA I UMETNOSTI
236 ZAKON O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA
237 ZAKON O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVA?IMA ZEMLJIŠTA
238 ZAKON O SREDSTVIMA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE
239 ZAKON O SREDNJOJ ŠKOLI
240 ZAKON O SPRE?AVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU
241 ZAKON O SPRE?AVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
242 ZAKON O SPRE?AVANJU NASILJA I NEDOLI?NOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA
243 ZAKON O SPRE?AVANJU DOPINGA U SPORTU
244 ZAKON O SPRE?AVANJU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM
245 ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU
246 ZAKON O SPOLJNOJ TRGOVINI NAORUŽANJEM, VOJNOM OPREMOM I ROBOM DVOSTRUKE NAMENE
247 ZAKON O SPOLJNIM POSLOVIMA
248 ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU
249 ZAKON O SOCIJALNOM STANOVANJU
250 ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA
251 ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNA?AJA
252 ZAKON O SLOBODNIM ZONAMA
253 ZAKON O SISTEMIMA VEZA
254 ZAKON O SEMENU I SADNOM MATERIJALU
255 ZAKON O SEMENU
256 ZAKON O SEDIŠTIMA I PODRU?JIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA
257 ZAKON O SARADNJI SRBIJE I CRNE GORE SA ME?UNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVI?NO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA ME?UNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA PO?INJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE
258 ZAKON O SARADNJI SA ME?UNARODNIM KRIVI?NIM SUDOM
259 ZAKON O SANITARNOM NADZORU
260 ZAKON O SAHRANJIVANJU I GROBLJIMA
261 ZAKON O SADNOM MATERIJALU VO?AKA, VINOVE LOZE I HMELJA
262 ZAKON O ROBNIM REZERVAMA
263 ZAKON O REŽIMU VODA
264 ZAKON O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA
265 ZAKON O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA I SUKOBA NADLEŽNOSTI U IZVRŠENJU SANKCIJA
266 ZAKON O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA I NADLEŽNOSTI U STATUSNIM, PORODI?NIM I NASLEDNIM ODNOSIMA
267 ZAKON O RESTRUKTURIRANJU DUGA PO NFA I TDFA IZDAVANJEM OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE
268 ZAKON O REPUBLI?KOM SEIZMOLOŠKOM ZAVODU
269 ZAKON O REPUBLI?KIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
270 ZAKON O REPRODUKTIVNOM MATERIJALU ŠUMSKOG DRVE?A
271 ZAKON O REHABILITACIJI
272 ZAKON O REGULISANJU ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I ZAJMOPRIMACA ILI GARANATA ZA PREUZETE OBAVEZE PO ZAJMOVIMA ME?UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
273 ZAKON O REGULISANJU ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I BANAKA U STE?AJU PO OSNOVU PREUZETIH INOSTRANIH KREDITA, ODNOSNO ZAJMOVA
274 ZAKON O REGULISANJU ODNOSA IZME?U SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I PRAVNIH LICA I BANAKA SA TERITORIJE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOJE SU PRVOBITNI DUŽNICI ILI GARANTI PREMA POVERIOCIMA PARISKOG I LONDONSKOG KLUBA
275 ZAKON O REGULISANJU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PREMA ME?UNARODNOM MONETARNOM FONDU PO OSNOVU KORIŠ?ENJA SREDSTAVA ALOKACIJE SPECIJALNIH PRAVA VU?ENJA ODOBRENIH REZOLUCIJAMA ODBORA GUVERNERA BR. 64-3 I BR. 52-4
276 ZAKON O REGULISANJU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ
277 ZAKON O REGULISANJU JAVNOG DUGA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE PO UGOVORIMA O DEVIZNIM DEPOZITIMA GRA?ANA ORO?ENIM KOD DAFIMENT BANKE AD, BEOGRAD, U LIKVIDACIJI I PO DEVIZNIM SREDSTVIMA GRA?ANA POLOŽENIM KOD BANKE PRIVATNE PRIVREDE CRNE GORE DD, PODGORICA
278 ZAKON O REGULISANJU JAVNOG DUGA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRA?ANA
279 ZAKON O REGISTRU PROSTORNIH JEDINICA
280 ZAKON O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA
281 ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU
282 ZAKON O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI
283 ZAKON O RE?NIKU SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI
284 ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA
285 ZAKON O RAKIJI I DRUGIM ALKOHOLNIM PI?IMA
286 ZAKON O RADU
287 ZAKON O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA
288 ZAKON O RADIODIFUZIJI
289 ZAKON O RA?UNOVODSTVU I REVIZIJI
290 ZAKON O RA?UNANJU VREMENA
291 ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA
292 ZAKON O PRVOJ EMISIJI DUGORO?NIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE
293 ZAKON O PROSTORNOM PLANU REPUBLIKE SRBIJE
294 ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI
295 ZAKON O PROMETU EKSPLOZIVNIH MATERIJA
296 ZAKON O PROIZVODNJI I PROMETU OPOJNIH DROGA
297 ZAKON O PROIZVODNJI I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
298 ZAKON O PROGRAMU ZAŠTITE U?ESNIKA U KRIVI?NOM POSTUPKU
299 ZAKON O PROGLAŠENJU PARKA OPLENAC ZA PROSTORNI MEMORIJALNI PRIRODNI SPOMENIK
300 ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM
301 ZAKON O PRODAJI ODRE?ENIH NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI RADI IZMIRENJA OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRA?ANA I ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ U REPUBLICI SRBIJI
302 ZAKON O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
303 ZAKON O PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG BILJA
304 ZAKON O PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA
305 ZAKON O PRIVREMENOM OBAVLJANJU ODRE?ENIH POSLOVA PLATNOG PROMETA NA TERITORIJI SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
306 ZAKON O PRIVREDNIM PRESTUPIMA
307 ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA
308 ZAKON O PRIVATNIM PREDUZETNICIMA
309 ZAKON O PRIVATIZACIJI
310 ZAKON O PRIMANJIMA NARODNIH POSLANIKA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE
311 ZAKON O PRIKUPLJANJU I DOSTAVLJANJU PODATAKA O IZVRŠENIM ZLO?INIMA PROTIV ?OVE?NOSTI I ME?UNARODNOG PRAVA
312 ZAKON O PRIJAVLJIVANJU I EVIDENTIRANJU ODUZETE IMOVINE
313 ZAKON O PRIGODNOM KOVANOM NOVCU
314 ZAKON O PRIBAVLJANJU I KORIŠ?ENJU INOSTRANIH SREDSTAVA ZA POVE?ANJE ZAPOSLENOSTI I ZAPOŠLJAVANJE POVRATNIKA SA RADA IZ INOSTRANSTVA
315 ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRA?AJU
316 ZAKON O PREVOZU OPASNIH MATERIJA
317 ZAKON O PREUZIMANJU NADLEŽNOSTI VOJNIH SUDOVA, VOJNIH TUŽILAŠTAVA I VOJNOG PRAVOBRANILAŠTVA
318 ZAKON O PREUZIMANJU DELA OBAVEZA METALURŠKOG KOMBINATA SMEDEREVO PO INOSTRANIM KREDITIMA
319 ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA
320 ZAKON O PRETVARANJU KREDITA ODOBRENIH OD BANAKA NOSIOCIMA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I TURISTI?KE PRIVREDE U JAVNI DUG FEDERACIJE
321 ZAKON O PRETVARANJU KREDITA I DRUGIH POTRAŽIVANJA NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE U DUGORO?NE KREDITE
322 ZAKON O PRETVARANJU KRATKORO?NIH POTRAŽIVANJA IZ PRIMARNE EMISIJE U DUGORO?NE KREDITE
323 ZAKON O PRETVARANJU DRUŠTVENE SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U DRUGE OBLIKE SVOJINE
324 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O UDRUŽIVANJU U ZAJEDNICU JUGOSLOVENSKE ELEKTROPRIVREDE
325 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O SREDSTVIMA SOLIDARNOSTI ZA ZAPOSLENE KOJI SU PRIVREMENO OSTALI BEZ POSLA USLED RATNIH DEJSTAVA
326 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O SLUŽBI ZA PLATNI PROMET I FINANSIJSKI NADZOR
327 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIVREDNOJ KOMORI JUGOSLAVIJE
328 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POLICIJSKOJ AKADEMIJI
329 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSNIVANJU NOVINSKO-IZDAVA?KE USTANOVE "BRATSTVO"
330 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZE?A ZA VAZDUŠNI SAOBRA?AJ
331 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZE?A ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET NAFTE I PRIRODNOG GASA
332 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ORGANIZACIJI I POSLOVANJU PRIVREDNIH JEDINICA USTANOVA ZA IZVRŠENJE KRIVI?NIH SANKCIJA
333 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE SPOLJNOTRGOVINSKIH POSLOVA
334 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ELEKTROPRIVREDI
335 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA POJEDINIH ZAKONA
336 ZAKON O PREMERU I KATASTRU ZEMLJIŠTA
337 ZAKON O PREKRŠAJIMA
338 ZAKON O PREDUZE?IMA
339 ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU
340 ZAKON O PREDSEDNIKU REPUBLIKE
341 ZAKON O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOV?ANU NAKNADU KOJU GRA?ANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE
342 ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU
343 ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI
344 ZAKON O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA
345 ZAKON O PRAVIMA OPTUŽENOG U PRITVORU ME?UNARODNOG KRIVI?NOG TRIBUNALA I ?LANOVA NJEGOVE PORODICE
346 ZAKON O PRAVIMA CIVILNIH INVALIDA RATA
347 ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I ?LANOVA NJIHOVIH PORODICA
348 ZAKON O POVLASTICAMA ZA GRUPNA PUTOVANJA DECE I OMLADINE U UNUTRAŠNJEM PUTNI?KOM SAOBRA?AJU
349 ZAKON O POVLASTICAMA U UNUTRAŠNJEM PUTNI?KOM SAOBRA?AJU INVALIDNIH LICA
350 ZAKON O POVERAVANJU JAVNIH OVLAŠ?ENJA JUGOSLOVENSKOM CRVENOM KRSTU
351 ZAKON O POVERAVANJU JAVNIH OVLAŠ?ENJA AUTO-MOTO SAVEZU JUGOSLAVIJE
352 ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA
353 ZAKON O POSTUPKU ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR
354 ZAKON O POSTUPKU PREKIDA TRUDNO?E U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
355 ZAKON O POSREDOVANJU - MEDIJACIJI
356 ZAKON O POSEBNOJ DAŽBINI PRI UVOZU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
357 ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA PRODAJE ODRE?ENIH NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI
358 ZAKON O POSEBNIM OVLAŠ?ENJIMA RADI EFIKASNE ZAŠTITE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
359 ZAKON O POREZU NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA
360 ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRA?ANA
361 ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
362 ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
363 ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU
364 ZAKON PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
365 ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMA?INSTAVA I STANOVA 2011. GODINE
366 ZAKON O POPISU POLJOPRIVREDE 2011. GODINE
367 ZAKON O POMORSKOJ I UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI
368 ZAKON O POMILOVANJU
369 ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
370 ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
371 ZAKON O POLITI?KIM STRANKAMA
372 ZAKON O POLICIJI
373 ZAKON O PLATNOM PROMETU
374 ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA
375 ZAKON O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA
376 ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI
377 ZAKON O PIVU
378 ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
379 ZAKON O PE?ATU DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA
380 ZAKON O PARNI?NOM POSTUPKU
381 ZAKON O OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA
382 ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA
383 ZAKON O OTPISU KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU ODRE?ENIH POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
384 ZAKON O OSTVARIVANJU ZAŠTITE ?LANOVA PORODICE LICA NA OBAVEZNOJ VOJNOJ SLUŽBI
385 ZAKON O OSNOVNOJ ŠKOLI
386 ZAKON O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA
387 ZAKON O OSNOVAMA URE?ENJA SLUŽBI BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE
388 ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA
389 ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
390 ZAKON O OSNOVAMA BEZBEDNOSTI SAOBRA?AJA NA PUTEVIMA
391 ZAKON O OSNIVANJU U?ITELJSKIH FAKULTETA I O UKIDANJU I PROMENI DELATNOSTI PEDAGOŠKIH AKADEMIJA I VIŠIH ŠKOLA
392 ZAKON O OSNIVANJU MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA
393 ZAKON O OSIGURANJU IMOVINE I LICA
394 ZAKON O OSIGURANJU DEPOZITA
395 ZAKON O OSIGURANJU
396 ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI
397 ZAKON O ORGANSKOJ PROIZVODNJI I ORGANSKIM PROIZVODIMA
398 ZAKON O ORGANSKOJ PROIZVODNJI
399 ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA
400 ZAKON O ORGANIZACIJI I JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA, EVIDENTIRANJA I OBRADE PODATAKA I INFORMACIJA ZA POTREBE PRAVOSUDNIH ORGANA OD INTERESA ZA CELU ZEMLJU
401 ZAKON O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA
402 ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
403 ZAKON O OKUPLJANJU GRA?ANA
404 ZAKON O OGLAŠAVANJU
405 ZAKON O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVI?NOG DELA
406 ZAKON O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA
407 ZAKON O ODRE?IVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U REPUBLI?KOJ ADMINISTRACIJI
408 ZAKON O ODRE?IVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U LOKALNOJ ADMINISTRACIJI
409 ZAKON O ODLIKOVANJIMA REPUBLIKE SRBIJE
410 ZAKON O ODGOVORNOSTI ZA KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA
411 ZAKON O ODGOVORNOSTI PROIZVO?A?A STVARI SA NEDOSTATKOM
412 ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH LICA ZA KRIVI?NA DELA
413 ZAKON O ODBRANI (Novo)
414 ZAKON O ODBRANI
415 ZAKON O OBNOVI KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLE?A I PODSTICANJU RAZVOJA SREMSKIH KARLOVACA
416 ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRA?AJU
417 ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA
418 ZAKON O OBJAVLJIVANJU ZAKONA I DRUGIH PROPISA I OPŠTIH AKATA I O IZDAVANJU "SLUŽBENOG GLASNIKA REPUBLIKE SRBIJE"
419 ZAKON O OBELEŽAVANJU I ODRŽAVANJU GROBALJA I GROBOVA PRIPADNIKA SAVEZNI?KIH ARMIJA I DRUGIH STRANIH ARMIJA NA TERITORIJI JUGOSLAVIJE
420 ZAKON O OBELEŽAVANJU DANA ŽALOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
421 ZAKON O OBAVLJANJU SAVETODAVNIH I STRU?NIH POSLOVA U OBLASTI POLJOPRIVREDE
422 ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRA?AJU
423 ZAKON O NAU?NOISTRAŽIVA?KOJ DELATNOSTI
424 ZAKON O NASLE?IVANJU
425 ZAKON O NARODNOJ SKUPŠTINI
426 ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE
427 ZAKON O NADZORU NAD PREHRAMBENIM PROIZVODIMA BILJNOG POREKLA
428 ZAKON O NA?INU I USLOVIMA PRIZNAVANJA PRAVA I VRA?ANJU ZEMLJIŠTA KOJE JE PREŠLO U DRUŠTVENU SVOJINU PO OSNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠNOG FONDA I KONFISKACIJOM ZBOG NEIZVRŠENIH OBAVEZA IZ OBAVEZNOG OTKUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
429 ZAKON O NACIONALNOJ KORPORACIJI ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA
430 ZAKON O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA
431 ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA
432 ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
433 ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA
434 ZAKON O METROLOGIJI
435 ZAKON O MERAMA PREMA IMOVINI LICA OPTUŽENIH ZA RATNE ZLO?INE PRED ME?UNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVI?NO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA ME?UNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA PO?INJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE, KOJA SE NALAZE U BEK
436 ZAKON O MENICI
437 ZAKON O ME?UNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRA?AJU
438 ZAKON O ME?UNARODNOJ PRAVNOJ POMO?I U KRIVI?NIM STVARIMA
439 ZAKON O ME?UNARODNOJ KONVENCIJI O UNIFICIRANOM MENI?NOM ZAKONU SA ANEKSOM I I II I PROTOKOLOM; ME?UNARODNOJ KONVENCIJI O REŠAVANJU IZVESNIH SUKOBA MENI?NIH ZAKONA SA PROTOKOLOM, I ME?UNARODNOJ KONVENCIJI O MENI?NIM TAKSAMA SA PROTOKOLOM, ZAKLJU?ENIM I POT
440 ZAKON O MATI?NIM KNJIGAMA
441 ZAKON O MATICI SRPSKOJ
442 ZAKON O MALOLETNIM U?INIOCIMA KRIVI?NIH DELA I KRIVI?NOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA
443 ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
444 ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA
445 ZAKON O LI?NOJ KARTI
446 ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA
447 ZAKON O LEGALIZACIJI ISPRAVA U ME?UNARODNOM PROMETU
448 ZAKON O LE?ENJU NEPLODNOSTI POSTUPCIMA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLO?ENJA
449 ZAKON O KULTURNIM DOBRIMA
450 ZAKON O KULTURI
451 ZAKON O KORIŠ?ENJU SREDSTAVA ZA SANACIJU I ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
452 ZAKON O KORIŠ?ENJU SREDSTAVA ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ U REPUBLICI SRBIJI
453 ZAKON O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA
454 ZAKON O KONTROLI DRŽAVNE POMO?I
455 ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI
456 ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA
457 ZAKON O KOMORAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
458 ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI
459 ZAKON O JEDNOKRATNOM POREZU NA EKSTRA DOHODAK I EKSTRA IMOVINU STE?ENE ISKORIŠ?AVANJEM POSEBNIH POGODNOSTI
460 ZAKON O JEDINSTVENOM REGISTRU STANOVNIŠTVA
461 ZAKON O JEDINSTVENOM MATI?NOM BROJU GRA?ANA
462 ZAKON O JEDINSTVENOM BIRA?KOM SPISKU
463 ZAKON O JEDINSTVENOJ EVIDENCIJI PROSTORNIH JEDINICA
464 ZAKON O JAVNOM ZDRAVLJU
465 ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU
466 ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU
467 ZAKON O JAVNOM PREDUZE?U NOVINSKA AGENCIJA TANJUG
468 ZAKON O JAVNOM PREDUZE?U "JUGOIMPORT-SDPR"
469 ZAKON O JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU
470 ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU
471 ZAKON O JAVNOM DUGU REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU PREUZIMANJA OBAVEZA REPUBLI?KOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE POLJOPRIVREDNIKA NASTALIH PO OSNOVU NEISPLA?ENIH PENZIJA I NOV?ANIH NAKNADA
472 ZAKON O JAVNOM DUGU
473 ZAKON O JAVNIM SLUŽBAMA
474 ZAKON O JAVNIM SKLADIŠTIMA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
475 ZAKON O JAVNIM SKIJALIŠTIMA
476 ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA
477 ZAKON O JAVNIM PREDUZE?IMA I OBAVLJANJU DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA
478 ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
479 ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA
480 ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU
481 ZAKON O IZVRŠENJU KRIVI?NIH SANKCIJA
482 ZAKON O IZVRŠENJU KAZNE ZATVORA ZA KRIVI?NA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA
483 ZAKON O IZMIRIVANJU OBAVEZA SRBIJE I CRNE GORE NA IME ?LANSKOG ULOGA U KAPITALU I REZERVAMA RAZVOJNE BANKE SAVETA EVROPE
484 ZAKON O IZMIRIVANJU OBAVEZA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA IME OPŠTEG POVE?ANJA KAPITALA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
485 ZAKON O IZMIRIVANJU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PREMA NARODNOJ BANCI SRBIJE
486 ZAKON O IZMIRENJU OBAVEZA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA IME ?LANSKOG ULOGA U KAPITALU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
487 ZAKON O IZMENAMA ZAKONA KOJIMA SU ODRE?ENE NOV?ANE KAZNE ZA PRIVREDNE PRESTUPE I PREKRŠAJE
488 ZAKON O IZGLEDU I UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE
489 ZAKON O IZDAVANJU PUBLIKACIJA
490 ZAKON O IZDAVANJU KRATKORO?NIH OBVEZNICA
491 ZAKON O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE
492 ZAKON O IZBORU PREDSEDNIKA REPUBLIKE
493 ZAKON O IZBORU NARODNIH POSLANIKA
494 ZAKON O IZBEGLICAMA
495 ZAKON O ISPITIVANJU, ŽIGOSANJU I OBELEŽAVANJU VATRENOG ORUŽJA I MUNICIJE
496 ZAKON O ISPITIVANJU RU?NOG VATRENOG ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE
497 ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA
498 ZAKON O INTEGRISANOM SPRE?AVANJU I KONTROLI ZAGA?IVANJA ŽIVOTNE SREDINE
499 ZAKON O INOVACIONOJ DELATNOSTI
500 ZAKON O INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE
501 ZAKON O INFORMACIONOM SISTEMU ORGANA I ORGANIZACIJA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
502 ZAKON O HIPOTECI
503 ZAKON O HIDROMETEOROLOŠKIM POSLOVIMA OD INTERESA ZA CELU ZEMLJU
504 ZAKON O HEMIKALIJAMA
505 ZAKON O GROBLJIMA I GROBOVIMA BORACA U INOSTRANSTVU
506 ZAKON O GLAVNOM GRADU
507 ZAKON O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA
508 ZAKON O GENETI?KI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA
509 ZAKON O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
510 ZAKON O FLUORISANJU VODE ZA PI?E
511 ZAKON O FISKALNIM KASAMA
512 ZAKON O FINANSIRANJU UDRUŽENJA BORACA OSLOBODILA?KIH RATOVA SRBIJE
513 ZAKON O FINANSIRANJU POLITI?KIH STRANAKA
514 ZAKON O FINANSIRANJU POLITI?KIH STRANAKA
515 ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE
516 ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM
517 ZAKON O EVIDENCIJI O NAU?NOJ, TEHNI?KOJ, TEHNOLOŠKOJ, KULTURNOJ I PROSVETNOJ SARADNJI SA INOSTRANSTVOM
518 ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
519 ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA
520 ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA
521 ZAKON O ETANOLU
522 ZAKON O ENERGETICI
523 ZAKON O ELEKTRONSKOM POTPISU
524 ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU
525 ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI
526 ZAKON O ELEKTROENERGETSKOJ I GRA?EVINSKOJ INSPEKCIJI I INSPEKCIJI PARNIH KOTLOVA
527 ZAKON O EKSPROPRIJACIJI
528 ZAKON O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA, ZAPALJIVIM TE?NOSTIMA I GASOVIMA
529 ZAKON O DUVANU
530 ZAKON O DRŽAVNOM VE?U TUŽILACA
531 ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU
532 ZAKON O DRŽAVNOM PE?ATU REPUBLIKE SRBIJE
533 ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI
534 ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI (Novo)
535 ZAKON O DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI
536 ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
537 ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI
538 ZAKON O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE
539 ZAKON O DRUŠTVENOJ BRIZI O DECI
540 ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
541 ZAKON O DONACIJAMA I HUMANITARNOJ POMO?I
542 ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA
543 ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA
544 ZAKON O DIVLJA?I I LOVSTVU
545 ZAKON O DIJASPORI I SRBIMA U REGIONU
546 ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU
547 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE ZAJEDNICE ZA IZMIRENJE DOSPELIH A NEPLA?ENIH UGOVORNIH OBAVEZA PREMA EVROPSKOJ INVESTICIONOJ BANCI
548 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE URGENTNOG PROJEKTA ZDRAVSTVA
549 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA ZA POBOLJŠANJE STANJA ŠKOLA - SRBIJA I CRNA GORA
550 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA UPRAVLJANJA ELEKTROENERGETSKIM SISTEMOM
551 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA OBNOVE ŽELEZNICE
552 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA OBNOVE GRADA BEOGRADA
553 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA OBNOVE ENERGETSKOG SEKTORA U REPUBLICI SRBIJI
554 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA HITNE SANACIJE SAOBRA?AJA
555 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA GRADSKOG VODOVODA - SRBIJA
556 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA EVROPSKIH PUTEVA B - SRBIJA I CRNA GORA
557 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE OBNOVE PUTEVA U REPUBLICI SRBIJI
558 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT SVEOBUHVATNE REHABILITACIJE INFRASTRUKTURE KONTROLE LETENJA - SRBIJA I CRNA GORA)
559 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANSIRANJE OBNOVE DEONICE AUTOPUTA BEOGRAD-NOVI SAD
560 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (PROGRAM REKONSTRUKCIJE OPŠTINSKE INFRASTRUKTURE OPŠTINE SUBOTICA)
561 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EPS, PROJEKAT II)
562 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (BUDU?A MODERNIZACIJA I UNAPRE?ENJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE VAZDUŠNIM SAOBRA?AJEM)
563 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU VLADE REPUBLIKE POLJSKE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OBNOVE ELEKTROPRIVREDE SRBIJE
564 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (STRUKTURNO PRILAGO?AVANJE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE)
565 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PRVI KREDIT ZA PROGRAMSKI RAZVOJ POLITIKE U PRIVATNOM I FINANSIJSKOM SEKTORU)
566 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT REVITALIZACIJE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I ODVODNJAVANJE SRBIJE)
567 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT KONSOLIDACIJE NAPLATE I REFORME PENZIJSKE ADMINISTRACIJE U SRBIJI)
568 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (KREDIT ZA RAZVOJ PRIVATNOG I FINANSIJSKOG SEKTORA)
569 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (KOMPONENTA SRBIJA I CRNA GORA - PROJEKAT ZA SRBIJU)
570 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU ME?UNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (DRUGI KREDIT ZA STRUKTURNO PRILAGO?AVANJE - REPUBLIKA SRBIJA)
571 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI KAO GARANTU PREMA EVROPSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ PO ZAJMU REPUBLI?KOJ DIREKCIJI ZA PUTEVE
572 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI KAO GARANTU PREMA EVROPSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ PO ZAJMU GRADU KRAGUJEVCU, GRADU NIŠU I GRADU NOVOM SADU
573 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI ZA OTPLATU OBAVEZA PO ZADUŽENJU ŽTP "BEOGRAD" KOD EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
574 ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI ZA OTPLATU OBAVEZA PO ZADUŽENJU JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" KOD EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
575 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZE?A "PUTEVI SRBIJE"
576 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST "SOCIETE GENERALE", PARIZ, FRANCUSKA, PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZE?A "PUTEVI SRBIJE"
577 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST "MARFIN BANK" A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JP "PUTEVI SRBIJE"
578 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST "BANCA INTESA" A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZE?A "SRBIJAGAS" NOVI SAD
579 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE NEMA?KOJ FINANSIJSKOJ ORGANIZACIJI KFW PO ZADUŽENJU JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" ZA FINANSIRANJE PROJEKTA ZA NABAVKU RUDARSKE OPREME ZA POTREBE POVRŠINSKOG KOPA "TAMNAVA - ZAPADNO POLJE"
580 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE NEMA?KOJ FINANSIJSKOJ ORGANIZACIJI KFW PO ZADUŽENJU JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" (REHABILITACIJA HIDROELEKTRANE BAJINA BAŠTA)
581 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE NEMA?KOJ FINANSIJSKOJ INSTITUCIJI KFW PO ZADUŽENJU JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" (MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U TERMOELEKTRANAMA NA LIGNIT)
582 ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE KREDITANŠTALT FIR VIDERAUFBAU (KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU) ZA ZADUŽENJE JAVNOG PREDUZE?A "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
583 ZAKON O ?EKU
584 ZAKON O CRVENOM KRSTU SRBIJE
585 ZAKON O CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA
586 ZAKON O CIVILNOJ SLUŽBI
587 ZAKON O CEVOVODNOM TRANSPORTU GASOVITIH I TE?NIH UGLJOVODONIKA I DISTRIBUCIJI GASOVITIH UGLJOVODONIKA
588 ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
589 ZAKON O CENAMA
590 ZAKON O CARINSKOJ TARIFI
591 ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2010. GODINU
592 ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
593 ZAKON O BIOCIDNIM PROIZVODIMA
594 ZAKON O BIBLIOTE?KOJ DELATNOSTI
595 ZAKON O BEZBEDNOSTI U ŽELEZNI?KOM SAOBRA?AJU
596 ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRA?AJA NA PUTEVIMA
597 ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRA?AJA NA PUTEVIMA (Novo)
598 ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
599 ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE
600 ZAKON O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI
601 ZAKON O BANKAMA
602 ZAKON O BANJAMA
603 ZAKON O AZILU
604 ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA
605 ZAKON O ARHIVSKOJ GRA?I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
606 ZAKON O ARBITRAŽI
607 ZAKON O AMNESTIJI
608 ZAKON O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU
609 ZAKON O AKREDITACIJI
610 ZAKON O AKCIZAMA
611 ZAKON O AKCIONOM PLANU HARMONIZACIJE EKONOMSKIH SISTEMA DRŽAVA ?LANICA DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA RADI SPRE?AVANJA I UKLANJANJA PREPREKA SLOBODNOM PROTOKU LJUDI, ROBE, USLUGA I KAPITALA
612 ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE
613 ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU
614 ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE
615 ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA
616 ZAKON O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STE?AJNIH UPRAVNIKA
617 ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
618 ZAKON O ADVOKATURI
619 ZAKONIK O KRIVI?NOM POSTUPKU
620 USTAVNI ZAKON ZA SPROVO?ENJE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE
621 PORODI?NI ZAKON
622 KRIVI?NI ZAKONIK
623 CARINSKI ZAKON
624 CARINSKI ZAKON (Novo)