Spisak pravilnika 1

 

1 PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA PRVI I DRUGI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
2 PRAVILNIK O PROGRAMU ZA OSTVARIVANJE EKSKURZIJE U PRVOM I DRUGOM CIKLUSU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
3 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRU?NE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ?ETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRU?NIM ŠKOLAMA ZA PODRU?JE RA
4 PRAVILNIK O ?UVANJU, ZAŠTITI I KORIŠ?ENJU OBAVEZNOG PRIMERKA PUBLIKACIJA U DEPOZITNIM BIBLIOTEKAMA
5 PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITA?A I STRU?NIH SARADNIKA
6 PRAVILNIK O EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI O PRAVNOSNAŽNIM ODLUKAMA SUDOVA O ZAŠTITI ZBOG DISKRIMINACIJE POLOVA
7 PRAVILNIK O HIGIJENSKIM I TEHNI?KIM ZAŠTITNIM MERAMA PRI RONILA?KIM RADOVIMA
8 PRAVILNIK O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PI?E
9 PRAVILNIK O INTERVENTNIM I IZVEDENIM INTERVENTNIM NIVOIMA I MERAMA ZA ZAŠTITU STANOVNIŠTVA, DOMA?IH ŽIVOTINJA I POLJOPRIVREDE (VETERINARSTVO, BILJNA PROIZVODNJA I VODOPRIVREDA) U VANREDNOM DOGA?AJU
10 PRAVILNIK O IZRADI I ODRŽAVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI
11 PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RA?UNA U KONTNOM OKVIRU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
12 PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RA?UNA U KONTNOM OKVIRU ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA
13 PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RA?UNA U KONTNOM OKVIRU ZA INVESTICIONE FONDOVE
14 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ENZIMSKE PREPARATE ZA PREHRAMBENE PROIZVODE
15 PRAVILNIK O LINIJI ZA PROIZVODNJU ?UBRIVA
16 PRAVILNIK O METODAMA MERENJA BUKE, SADRŽINI I OBIMU IZVEŠTAJA O MERENJU BUKE
17 PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA ODRE?IVANJE AKUSTI?KIH ZONA
18 PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU I KOLI?INAMA KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
19 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA LABORATORIJSKA MERILA - MERNE TIKVICE OD STAKLA, SA JEDNOM MERNOM CRTOM
20 PRAVILNIK O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ?IJI JE OSNIVA? REPUBLIKA SRBIJA
21 PRAVILNIK O NA?INU CARINJENJA NESASTAVLJENIH PROIZVODA ILI PROIZVODA U RASTAVLJENOM STANJU ?IJI SE DELOVI UVOZE SUKCESIVNO
22 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH RADNIKA IZ ?LANA 21b ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRA?ANA
23 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU REGISTROVANJA UGOVORA O RADU ZA OBAVLJANJE POSLOVA VAN PROSTORIJA POSLODAVCA I POSLOVA KU?NOG POMO?NOG OSOBLJA
24 PRAVILNIK O NA?INU IZDAVANJA I SADRŽAJU POTVRDE O NASTUPANJU PRIVREMENE SPRE?ENOSTI ZA RAD ZAPOSLENOG U SMISLU PROPISA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
25 PRAVILNIK O NA?INU IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA, KAO I STUDIJE OPRAVDANOSTI ZA PROGLAŠENJE TURISTI?KOG PROSTORA
26 PRAVILNIK O NA?INU POLAGANJA POSEBNOG STRU?NOG ISPITA ZA LICA KOJA SE BAVE ZASTUPANJEM U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, ŽIGOVA, MODELA, UZORAKA I GEOGRAFSKIH OZNAKA POREKLA
27 PRAVILNIK O NA?INU UNIŠTAVANJA BILJA ZA KOJE SU NARE?ENE MERE UNIŠTAVANJA
28 PRAVILNIK O NA?INU UPISA U REGISTAR PRUŽALACA USLUGA U OBLASTI ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA, SADRŽAJU I OBRASCU ZAHTEVA, SADRŽINI, KAO I NA?INU VO?ENJA TOG REGISTRA
29 PRAVILNIK O NA?INU USTANOVLJAVANJA LOVNOG PODRU?JA I LOVIŠTA, USLOVIMA ZA SPROVO?ENJE LOVNOG GAZDOVANJA, POSTUPKU SPROVO?ENJA JAVNOG OGLASA, POSTUPKU ZA DAVANJE I ODUZIMANJE PRAVA NA GAZDOVANJE LOVIŠTEM, SADRŽINI UGOVORA, UTVR?IVANJU VISINE ODGOVARAJU?IH
30 PRAVILNIK O NA?INU VO?ENJA SPISKA POSREDNIKA
31 PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
32 PRAVILNIK O OBLICIMA VOJNE OBUKE KOJI IZAZIVAJU POVE?ANU OPASNOST ZA OŠTE?ENJE ORGANIZMA
33 PRAVILNIK O OBRASCIMA DOZVOLA ZA ME?UNARODNI JAVNI PREVOZ PUTNIKA ILI STVARI
34 PRAVILNIK O OBRASCIMA DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE VU?NIM VOZILOM I ZA REGULISANJE ŽELEZNI?KOG SAOBRA?AJA
35 PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE
36 PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA SOCIJALNE ZAŠTITE
37 PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠ?ENJE NUMERACIJE
38 PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NA?INU OBAVLJANJA NADZORA NAD STRU?NIM RADOM PSIHOLOGA
39 PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, RADU I POSTUPANJU SA PRITVORENICIMA U POSEBNOJ PRITVORSKOJ JEDINICI
40 PRAVILNIK O PARAMETRIMA KVALITETA JAVNO DOSTUPNIH ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA I SPROVO?ENJU KONTROLE OBAVLJANJA DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA
41 PRAVILNIK O PODACIMA KOJE U POSEBNOJ EVIDENCIJI VODE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE I O NA?INU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA PODATAKA I OBAVEŠTENJA
42 PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILA?KIH RADNIH MESTA U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA
43 PRAVILNIK O PORESKOM RA?UNOVODSTVU
44 PRAVILNIK O POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VE?A TUŽILACA I PRIMENI KRITERIJUMA I MERILA ZA OCENU STRU?NOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI
45 PRAVILNIK O POSTUPKU ZAMENE DOBARA U GARANTNOM ROKU KOJA SE NE SMATRA PROMETOM DOBARA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
46 PRAVILNIK O PRIPRAVNI?KOM STAŽU I NA?INU POLAGANJA STRU?NOG ISPITA PSIHOLOGA
47 PRAVILNIK O PROGRAMIMA I ROKOVIMA ZA ODRŽAVANJE SEMINARA, NA?INU POLAGANJA ISPITA I IZGLEDU I SADRŽAJU DOZVOLE (LICENCE) ZA PREDAVA?A TEORIJSKE OBUKE KANDIDATA ZA VOZA?E
48 PRAVILNIK O PROGRAMU I NA?INU POLAGANJA STRU?NOG ISPITA ZA TURISTI?KOG VODI?A I TURISTI?KOG PRATIOCA
49 PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE ZA POSREDNIKA
50 PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA FUNKCIONALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH
51 PRAVILNIK O PROGRAMU PRIPREME ZA USVOJENJE
52 PRAVILNIK O SADRŽINI I NA?INU VRŠENJA TEHNI?KE KONTROLE GLAVNIH PROJEKATA
53 PRAVILNIK O SPOLJNOTRGOVINSKOJ ARBITRAŽI PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE
54 PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM
55 PRAVILNIK O TEHNI?KIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PLASTI?NE KESE SA ADITIVOM ZA OKSIDACIONU RAZGRADNJU I BIORAZGRADNJU, O OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI IMENOVANO TELO
56 PRAVILNIK O TEHNI?KIM I SANITARNO-HIGIJENSKIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA KOJE SE BAVE PROMETOM OTROVA
57 PRAVILNIK O TEHNI?KIM NORMATIVIMA PRI ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI NAFTE, ZEMNIH GASOVA I SLOJNIH VODA
58 PRAVILNIK O TEHNI?KIM NORMATIVIMA ZA PRISTUPNE PUTEVE, OKRETNICE I URE?ENE PLATOE ZA VATROGASNA VOZILA U BLIZINI OBJEKTA POVE?ANOG RIZIKA OD POŽARA
59 PRAVILNIK O TEHNI?KIM NORMATIVIMA ZA STABILNE INSTALACIJE ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVNIH GASOVA I PARA
60 PRAVILNIK O TEHNI?KIM NORMATIVIMA ZA STABILNE POSUDE POD PRITISKOM
61 PRAVILNIK O ULAGANJIMA U OBLASTI KULTURE KOJA SE PRIZNAJU KAO RASHOD
62 PRAVILNIK O ULTRALAKIM VAZDUHOPLOVIMA
63 PRAVILNIK O UPISU LOKALNIH SAVETA U REGISTAR
64 PRAVILNIK O USKLA?ENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
65 PRAVILNIK O USLOVIMA I NA?INU RAZVRSTAVANJA, PAKOVANJA I ?UVANJA SEKUNDARNIH SIROVINA
66 PRAVILNIK O USLOVIMA I NA?INU UTVR?IVANJA ZAŠTI?ENOG PODRU?JA, LISTI ZAŠTI?ENIH PODRU?JA, USLOVIMA I NA?INU PRA?ENJA RADI MOGU?EG OTKRIVANJA POJAVE ONIH ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA KOJE JE TO PODRU?JE PROGLAŠENO ZAŠTI?ENIM, KAO I O BRISANJU ZAŠTI?ENOG PODRU?JA
67 PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANJA I ODUZIMANJA LICENCE ZA RIBO?UVARA I NA?INU VO?ENJA REGISTRA IZDATIH LICENCI ZA RIBO?UVARA
68 PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠ?ENA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETA ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA U POGLEDU TEHNI?KE I PROFESIONALNE OSPOSOBLJENOSTI, REFERENTNIH METODA ZA FIZI?KO-HEMIJSKE I MIKROBIOLOŠKE ANALIZE VINA, KAO I SENZO
69 PRAVILNIK O USLOVIMA POD KOJIMA SE MOGU STAVLJATI U PROMET NAMIRNICE I PREDMETI OPŠTE UPOTREBE KOJI SU KONZERVISANI JONIZUJU?IM ZRA?ENJEM
70 PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMA?IH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NA?INU VO?ENJA REGISTRA AUTOHTONIH RASA DOMA?IH ŽIVOTINJA
71 PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ODRE?ENIH STRU?NIH POSLOVA PRI EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA
72 PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE
73 PRAVILNIK O USLOVIMA, POSTUPKU I NA?INU OSTVARIVANJA PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA
74 PRAVILNIK O UTVR?IVANJU PLANA RASPODELE FREKVENCIJA/LOKACIJA ZA TERESTRI?KE ANALOGNE FM I TV RADIODIFUZNE STANICE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE
75 PRAVILNIK O UTVR?IVANJU PRENOSA CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE, SA ILI BEZ NAKNADE, ILI KAO ULOG, KOJI SE NE SMATRA PROMETOM DOBARA I USLUGA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
76 PRAVILNIK O UTVR?IVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RA?UNA SA UVE?ANIM TRAJANJEM U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
77 PRAVILNIK O UTVR?IVANJU VODNIH TELA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA
78 PRAVILNIK O VISINI NAGRADE ZA RAD I NAKNADE STVARNIH TROŠKOVA PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAPITALA
79 PRAVILNIK O VIZAMA
80 PRAVILNIK O VRSTI STRU?NE SPREME NASTAVNIKA U OSNOVNOJ MUZI?KOJ ŠKOLI
81 PRAVILNIK KOJIM SE PROPISUJE PRIJAVLJIVANJE PODATAKA O STICANJU, ODNOSNO OTU?ENJU AKCIJA KAO I O VREDNOSTI OBAVLJENIH STICANJA, ODNOSNO OTU?ENJA ZA KOJE NIJE OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE
82 PRAVILNIK O ADEKVATNOSTI KAPITALA, IZLOŽENOSTI RIZIKU, POSEBNIM REZERVAMA I LIKVIDNOSTI BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
83 PRAVILNIK O ADRESNOM REGISTRU
84 PRAVILNIK O AERODROMIMA
85 PRAVILNIK O AKREDITACIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA
86 PRAVILNIK O BEZBEDNOSNOM PREGLEDU STRANIH VAZDUHOPLOVA NA PLATFORMI AERODROMA
87 PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI LIFTOVA
88 PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA
89 PRAVILNIK O BILANSU ŠUMSKOG REPRODUKTIVNOG MATERIJALA
90 PRAVILNIK O BILJNIM VRSTAMA KOJE SE SMATRAJU ME?USOBNO BLISKIM
91 PRAVILNIK O BITNIM OSOBINAMA I ISPITIVANJU NOVOSTVORENE DOMA?E SORTE BOROVNICE, KAO I O OBRADI PODATAKA GODIŠNJIH I ZAVRŠNIH REZULTATA DOBIJENIH NA OGLEDNOM POLJU, ODNOSNO U LABORATORIJI
92 PRAVILNIK O BITNIM OSOBINAMA I ISPITIVANJU NOVOSTVORENE DOMA?E SORTE JAGODE, KAO I O OBRADI PODATAKA GODIŠNJIH I ZAVRŠNIH REZULTATA DOBIJENIH NA OGLEDNOM POLJU, ODNOSNO U LABORATORIJI
93 PRAVILNIK O BITNIM OSOBINAMA I ISPITIVANJU NOVOSTVORENE DOMA?E SORTE OGROZDA I HIBRIDA KOJI SU MORFOLOŠKI SLI?NI OGROZDU, KAO I O OBRADI PODATAKA GODIŠNJIH I ZAVRŠNIH REZULTATA DOBIJENIH NA OGLEDNOM POLJU, ODNOSNO U LABORATORIJI
94 PRAVILNIK O BLIŽEM NA?INU, TROŠKOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RADNE SPOSOBNOSTI I MOGU?NOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽANJA ZAPOSLENJA OSOBA SA INVALIDITETOM
95 PRAVILNIK O BLIŽIM ELEMENTIMA ZA TRAJNU BAZU PODATAKA O LICIMA KOJA ULAZE U IGRA?NICU
96 PRAVILNIK O BLIŽIM MERILIMA I DOPUNSKIM KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROGRAMA STUDENTSKIH UDRUŽENJA ZA DODELU DOTACIJA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
97 PRAVILNIK O BLIŽIM SAOBRA?AJNO-TEHNI?KIM I DRUGIM USLOVIMA ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I EKSPLOATACIJU AUTOBUSKIH STANICA I AUTOBUSKIH STAJALIŠTA
98 PRAVILNIK O BLIŽIM UPUTSTVIMA ZA UTVR?IVANJE PRAVA NA INDIVIDUALNI OBRAZOVNI PLAN, NJEGOVU PRIMENU I VREDNOVANJE
99 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTISTA I ZA NOV?ANU POMO? VRHUNSKIM SPORTISTIMA
100 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA VREDNOVANJE RADA REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA
101 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NA?INU IZDAVANJA VIZE NA GRANI?NOM PRELAZU
102 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NA?INU OSTVARIVANJA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM
103 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NA?INU OSTVARIVANJA PRAVA OD OPŠTEG INTERESA U OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE O DECI
104 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NA?INU PRIBAVLJANJA PODATAKA KOJE AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE DOSTAVLJAJU DRUGI NADLEŽNI ORGANI I DAVANJU PODATAKA I MIŠLJENJA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA, KAO I DRUGIH USLUGA KOJE AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
105 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NA?INU SMEŠTAJA I ?UVANJA ORUŽJA I MUNICIJE
106 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NA?INU UPISA LEKA U REGISTAR TRADICIONALNIH BILJNIH, ODNOSNO HOMEOPATSKIH LEKOVA
107 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU DODELJIVANJA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA
108 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU PRIJEMA, KONTROLE, REGISTRACIJE, OBRADE I OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, NA?INU VO?ENJA I SADRŽINI REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PODATAKA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA, KAO I O DAVANJU PODATAKA IZ
109 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU ZA DOBIJANJE PRAVA NA KORIŠ?ENJE EKOLOŠKOG ZNAKA, ELEMENTIMA, IZGLEDU I NA?INU UPOTREBE EKOLOŠKOG ZNAKA ZA PROIZVODE, PROCESE I USLUGE
110 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ORGANIZOVANJA TURISTI?KIH PUTOVANJA
111 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PREDAVA? - ISPITIVA? IZ PRVE POMO?I, NA?IN STICANJA DOZVOLE (LICENCE), IZGLED I SADRŽAJ DOZVOLE (LICENCE)
112 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA STRU?NA ORGANIZACIJA KOJA IZDAJE ETIKETE, VELI?INI POJEDINA?NIH PAKOVANJA SEMENA I O EVIDENCIJI O IZDATIM ETIKETAMA
113 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU CRVENI KRST SRBIJE, ODNOSNO ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA OBUKU IZ PRVE POMO?I I ORGANIZOVANJE I SPROVO?ENJE ISPITA
114 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU MESTA ZA UTOVAR, PRETOVAR I ISTOVAR ŽIVOTINJA, MESTA ZA ODMOR I KONTROLNE STANICE
115 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU STRU?NE ORGANIZACIJE KOJE VRŠE MERENJA EMISIJE I IMISIJE
116 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJI OBEZBE?UJU HIGIJENSKO POSTUPANJE SA ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I MOGU?NOST ZDRAVSTVENOG NADZORA NAD PROMETOM VAN PROSTORIJA ODRE?ENIH ZA PRODAJU
117 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA OBAVLJANJA, NA?INU SPROVO?ENJA I PROGRAMU OBUKE ZA RUKOVANJE VATRENIM ORUŽJEM
118 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, PROSTORIJA, TEHNI?KIH USLOVA, OPREME, SUDOVA I URE?AJA, KAO I STRU?NOG KADRA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PROIZVO?A? ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽ?A, ŠIRE, KLJUKA I VINA KOJI SE KORISTE U PROIZVODNJI VINA
119 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNI?AR - SPECIJALISTA ZA PROMET NAFTNIH DERIVATA U OKVIRU PODRU?JA RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM - OBLAST TRGOVINA
120 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU POSLOVNOG PROSTORA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSNIVANJE I RAD OMLADINSKE ZADRUGE
121 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA I OPREME KOJE MORA DA ISPUNJAVA TURISTI?KA AGENCIJA KOJA NEPOSREDNO PRUŽA USLUGE PUTNIKU
122 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MAŠINSKI TEHNI?AR ZA REPARATURU
123 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA GIMNAZIJU
124 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE IZBORNIH PROGRAMA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA
125 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA U ?ETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRU?NOJ ŠKOLI ZA PODRU?JE RADA KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE
126 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ?ETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRU?NOJ ŠKOLI ZA PODRU?JE RADA GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGI
127 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA OBRAZOVNI PROFIL TELEFONISTA, TELEPRINTERISTA I RADIO-OPERATER - MANIPULANT U TROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRU?NOJ ŠKOLI ZA PODRU?JE RAD
128 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANA I PROGRAMA ZAJEDNI?KIH PREDMETA U STRU?NIM ŠKOLAMA ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRU?NE SPREME
129 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRU?NE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRU?NE SPREME U STRU?NIM ŠKOLAMA ZA PODRU?JE RADA OSTALO (L
130 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRU?NE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRU?NE SPREME U STRU?NIM ŠKOLAMA ZA PODRU?JE RADA POLJOPRIV
131 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRU?NE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRU?NE SPREME U STRU?NIM ŠKOLAMA ZA PODRU?JE RADA SAOBRA?AJ
132 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRU?NE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRU?NE SPREME U STRU?NIM ŠKOLAMA ZA PODRU?JE RADA ŠUMARSTVO
133 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRU?NE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRU?NE SPREME U STRU?NIM ŠKOLAMA ZA PODRU?JE RADA TRGOVINA,
134 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRU?NE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRU?NE SPREME U STRU?NIM ŠKOLAMA ZA PODRU?JE RADA ZDRAVSTVO
135 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA STICANJE SPECIJALISTI?KOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U STRU?NOJ ŠKOLI ZA OBRAZOVNE PROFILE U PODRU?JU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA - OBLAST PRAVO I ADMINI
136 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I OBELEŽAVANJA SLUŽBE SPASAVANJA
137 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I POTREBNIH STRU?NIH I DRUGIH RADNIKA ZA OSNIVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE I ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, ODNOSNO POSLOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
138 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I POTREBNIH STRU?NIH I DRUGIH RADNIKA ZA OSNIVANJE ZAVODA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
139 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORIJA, URE?AJA I OPREME I NA?INU POSTUPANJA KOJIM SE SPRE?AVA POJAVA I ŠIRENJE ZARAZNIH BOLESTI PRILIKOM PRUŽANJA HIGIJENSKIH USLUGA
140 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE DIZAJNER ODE?E, DIZAJNER TEKSTILNIH MATERIJALA I DIZAJNER PROIZVODA OD KOŽE
141 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE POSLOVNI ADMINISTRATOR, FINANSIJSKI ADMINISTRATOR, BANKARSKI SLUŽBENIK, KOMERCIJALI
142 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE STOLAR I TEHNI?AR ZA OBLIKOVANJE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA
143 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNI?AR ZA ELEKTRO OPREMU VAZDUHOPLOVA
144 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNI?AR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVA
145 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNI?AR ZA VAZDUHOPLOV I MOTOR
146 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTROTEHNI?AR MULTIMEDIJA
147 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL LIVAC - KALUPAR
148 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONI?AR ZA RADARSKE SISTEME
149 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONI?AR ZA RAKETNE SISTEME
150 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONI?AR ZA TRANSPORTNE SISTEME AERODROMA
151 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL NOVINAR SARADNIK
152 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U DRAMSKOJ UMETNOSTI
153 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U MUZI?KOJ UMETNOSTI
154 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL STILISTA SARADNIK
155 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNI?AR MEHATRONIKE
156 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNI?AR VAZDUŠNOG SAOBRA?AJA ZA BEZBEDNOST
157 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNI?AR VAZDUŠNOG SAOBRA?AJA ZA SPASAVANJE
158 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNI?AR ZA FITNES I ZAŠTITU ZDRAVLJA
159 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNI?AR ZA RECIKLAŽU
160 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ZLATAR
161 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRU?NIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SPECIJALISTI?KI OBRAZOVNI PROFIL OPTI?AR - OPTOMETRISTA
162 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ?UVANJE BIBLIOTE?KE GRA?E
163 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA DRŽANJE OPASNE HEMIKALIJE U PRODAJNOM PROSTORU I NA?INU OBELEŽAVANJA TOG PROSTORA
164 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA
165 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE ?LANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
166 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DELATNOSTI PREDUZETNIKA
167 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE
168 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODOBRENJE STALNOG NASTANJENJA I IZGLEDU, SADRŽINI I NA?INU UNOŠENJA ODOBRENJA ZA STALNO NASTANJENJE U STRANU PUTNU ISPRAVU I LI?NU KARTU ZA STRANCA I OBRASCU IZJAVE O ODRICANJU OD PRAVA NA STALNO NASTANJENJE
169 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ORGANIZOVANJE OBLIKA RADA SA DECOM I OBAVLJANJE POJEDINIH POSLOVA I USLUGA IZ DELATNOSTI PREDŠKOLSKE USTANOVE
170 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSNIVANJE I NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ DECE I OMLADINE BEZ RODITELJSKOG STARANJA I DECE I OMLADINE SA POREME?AJIMA U PONAŠANJU
171 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSNIVANJE, PO?ETAK RADA I OBAVLJANJE DELATNOSTI U POGLEDU PROSTORA I OPREME ZA DOMOVE U?ENIKA I STUDENTSKE CENTRE
172 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ?LANA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA NA RASPOLAGANJE I POVLA?ENJE AKUMULIRANIH SREDSTAVA PRE NAVRŠENIH 58 GODINA ŽIVOTA
173 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA
174 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PO?ETAK RADA I OBAVLJANJE DELATNOSTI I NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU
175 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PO?ETAK RADA I OBAVLJANJE DELATNOSTI I NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA OMETENIH U MENTALNOM RAZVOJU, DUŠEVNO OBOLELIH I INVALIDNIH LICA
176 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PO?ETAK RADA I OBAVLJANJE DELATNOSTI I NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ PENZIONERA I DRUGIH STARIH LICA
177 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PO?ETAK RADA I OBAVLJANJE DELATNOSTI USTANOVA ZA DECU
178 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PO?ETAK RADA I OBAVLJANJE DELATNOSTI USTANOVA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA
179 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PROIZVODNJU I PROMET PREHRAMBENIH PROIZVODA BILJNOG POREKLA
180 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA RAD ZDRAVSTVENIH I DRUGIH ORGANIZACIJA KOJE VRŠE PREGLED I UTVR?UJU ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST VODE ZA PI?E
181 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVO?ENJE AUDIO-VIDEO NADZORA, ?UVANJE DOKUMENTACIJE I OBEZBE?ENJE TELESNE ZAŠTITE U IGRA?NICAMA
182 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVO?ENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE -
183 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA LICA KOJA OBAVLJAJU STRU?NE POSLOVE U BIBLIOTECI
184 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA UTVR?IVANJE PRIORITETA ZA UPIS DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU
185 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KAO I NA?INU DODELE I KORIŠ?ENJA SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠ?ENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE I BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE
186 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA SPROVO?ENJE MERA I AKTIVNOSTI PROFESIONALNE REHABILITACIJE
187 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NA?INU I POSTUPKU OBAVLJANJA METODA I POSTUPAKA TRADICIONALNE MEDICINE
188 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NA?INU I POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBO?ENJA OD PLA?ANJA AKCIZE NA PROIZVODE KOJE PROIZVO?A?, ODNOSNO UVOZNIK PRODAJE DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA I ME?UNARODNIM ORGANIZACIJAMA, KAO I NA DERIVATE NAFTE KOJI SE PRO
189 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NA?INU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA REFAKCIJU PLA?ENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ?LANA 9. STAV 1. TA?. 1) I 2) ZAKONA O AKCIZAMA KOJI SU PRODATI KUPCIMA SA TERITORIJE AP KOSOVO I METOHIJA
190 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NA?INU I POSTUPKU ZA DOBIJANJE NAZIVA PRIMARIJUS
191 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NA?INU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLA?ENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ?LANA 9. STAV 1. TA?. 3), 5) I 6) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM RE?NOM SAOBRA?A
192 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NA?INU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLA?ENE AKCIZE NA OSTALE DERIVATE NAFTE IZ ?LANA 9. STAV 1. TA?KA 3) ZAKONA O AKCIZAMA KOJI SE KORISTE ZA INDUSTRIJSKE SVRHE
193 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, OBRASCU ZAHTEVA I NA?INU PRODUŽAVANJA ROKA VAŽENJA VIZE
194 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, ODNOSNO SADRŽINI PRAVILA IGARA NA SRE?U
195 PRAVILNIK O BLIŽIM ZDRAVSTVENIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU VOZA?I ODRE?ENIH KATEGORIJA MOTORNIH VOZILA
196 PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI I NA?INU VO?ENJA REGISTRA ZADUŽBINA I FONDACIJA
197 PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI PODATAKA I NA?INU VO?ENJA EVIDENCIJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA
198 PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI TEHNOLOŠKIH I FUNKCIONALNIH ZAHTEVA ZA USPOSTAVLJANJE INTEGRISANOG ZDRAVSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA
199 PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI ZAPISNIKA O ODUZIMANJU IMOVINE, EVIDENCIJAMA KOJE SE VODE U DIREKCIJI ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM I NA?INU VO?ENJA EVIDENCIJA
200 PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI, NA?INU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA ELEKTRONSKIH EVIDENCIJA KOJE BANKA DOSTAVLJA PORESKOJ UPRAVI
201 PRAVILNIK O BORA?KOM DODATKU
202 PRAVILNIK O BROJU I PERIODU NA KOJI SE IZDAJE LICENCA ZA JAVNE FIKSNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE I USLUGE, KAO I O MINIMALNIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE LICENCE I NAJMANJEM IZNOSU JEDNOKRATNE NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE
203 PRAVILNIK O BROJU I PERIODU NA KOJI SE IZDAJE LICENCA ZA JAVNE MOBILNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE I USLUGE, KAO I O MINIMALNIM USLOVIMA I NAJMANJEM IZNOSU JEDNOKRATNE NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE
204 PRAVILNIK O BROJU I SASTAVU POSADE ZA PLOVNE OBJEKTE KOJI NISU BRODOVI UNUTRAŠNJE PLOVIDBE TRGOVA?KE MORNARICE
205 PRAVILNIK O BROJU LICENCI, PERIODU NA KOJI SE IZDAJE LICENCA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE I NAJMANJEM IZNOSU JEDNOKRATNE NAKNADE KOJA SE PLA?A PRILIKOM IZDAVANJA LICENCE ZA JAVNU TELEKOMUNIKACIONU MREŽU U FREKVENCIJSKOM OPSEGU 411.875-418.125/421.875
206 PRAVILNIK O CENAMA BOLESNI?KOG DANA ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU
207 PRAVILNIK O CENI OBRASCA I TROŠKOVIMA TEHNI?KE IZRADE LI?NE KARTE
208 PRAVILNIK O CENI USLUGA SREDNJE ŠKOLE
209 PRAVILNIK O CENTRIMA ZA OBUKU PADOBRANACA
210 PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI INVESTICIONOG DRUŠTVA
211 PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZATORA TRŽIŠTA
212 PRAVILNIK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE ?LANOVA UPRAVE BERZE, INVESTICIONOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI
213 PRAVILNIK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OPŠTA AKTA ORGANIZATORA TRŽIŠTA, INVESTICIONOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI
214 PRAVILNIK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STICANJE KVALIFIKOVANOG U?EŠ?A U KAPITALU BERZE, BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI
215 PRAVILNIK O DEKLARISANJU I OZNA?AVANJU UPAKOVANIH NAMIRNICA
216 PRAVILNIK O DETALJNIM MERAMA ZA PRIMENU ZAJEDNI?KIH OSNOVNIH STANDARDA OBEZBE?IVANJA U VAZDUHOPLOVSTVU
217 PRAVILNIK O DEZINFEKCIJI I PREGLEDU VODE ZA PI?E
218 PRAVILNIK O DIGITALNOM ORTOFOTOU
219 PRAVILNIK O DIPLOMAMA ZA IZUZETAN USPEH U?ENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
220 PRAVILNIK O DIPLOMAMA ZA IZUZETAN USPEH U?ENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA
221 PRAVILNIK O DISCIPLINSKIM PRESTUPIMA, MERAMA I POSTUPKU PREMA OSU?ENIM LICIMA
222 PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU I DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI SUDIJA
223 PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV IZVRŠITELJA
224 PRAVILNIK O DODATNOJ OBRAZOVNOJ, ZDRAVSTVENOJ I SOCIJALNOJ PODRŠCI DETETU I U?ENIKU
225 PRAVILNIK O DODATNOM RA?UNOVODSTVENOM IZVEŠTAJU - ANEKSU ZA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE
226 PRAVILNIK O DOKAZIMA KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE SANITARNE SAGLASNOSTI
227 PRAVILNIK O DOPING KONTROLI NA SPORTSKIM TAKMI?ENJIMA I IZVAN TAKMI?ENJA
228 PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE KOZMETI?KI TEHNI?AR, LABORATORIJSKI TEHNI?AR, MEDICINSKA SESTRA - TEHNI?AR, STOMATOLOŠKA SESTRA - TEHNI?AR, FARMACEUTSKI TEHNI?AR, FIZIOTERAPEUTSKI TEHNI?AR, ZDRAVSTVEN
229 PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL POSLOVNI ADMINISTRATOR - Program maturskog ispita -
230 PRAVILNIK O DOPUNI ZAJEDNI?KIH OSNOVNIH STANDARDA OBEZBE?IVANJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU
231 PRAVILNIK O DOPUNI ZAJEDNI?KIH OSNOVNIH STANDARDA U OBLASTI ZAŠTITE U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU
232 PRAVILNIK O DOSTAVLJANJU OBAVEZNOG PRIMERKA ELEKTRONSKIH PUBLIKACIJA DEPOZITNIM BIBLIOTEKAMA I NJIHOVOM KORIŠ?ENJU
233 PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU KABINSKOG OSOBLJA
234 PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU PILOTA AVIONA
235 PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU PILOTA HELIKOPTERA
236 PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNIH DISPE?ERA
237 PRAVILNIK O DOZVOLAMA KONTROLORA LETENJA I CENTRIMA ZA OBUKU
238 PRAVILNIK O DOZVOLAMA KONTROLORA LETENJA I CENTRIMA ZA OBUKU
239 PRAVILNIK O DOZVOLAMA LETA?KOG OSOBLJA
240 PRAVILNIK O DOZVOLAMA PILOTA PARAGLAJDERA I CENTRIMA ZA OBUKU
241 PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA ODRŽAVANJE BALONA I VAZDUŠNIH BRODOVA
242 PRAVILNIK O DOZVOLI INŽENJERA LETA?A I CENTRIMA ZA OBUKU
243 PRAVILNIK O DOZVOLI ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA - LICENCI
244 PRAVILNIK O DOZVOLI ZA OBAVLJANJE PREGLEDA OBEZBE?IVANJA
245 PRAVILNIK O DOZVOLJENIM KOLI?INAMA OPASNIH I ŠTETNIH MATERIJA U ZEMLJIŠTU I VODI ZA NAVODNJAVANJE I METODAMA NJIHOVOG ISPITIVANJA
246 PRAVILNIK O DOZVOLJENOM NIVOU BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
247 PRAVILNIK O DUŽINI TRAJANJA ISPITIVANJA SORTI VO?AKA I VINOVE LOZE NA OGLEDNOM POLJU
248 PRAVILNIK O ELEKTRI?NOJ OPREMI NAMENJENOJ ZA UPOTREBU U OKVIRU ODRE?ENIH GRANICA NAPONA
249 PRAVILNIK O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI
250 PRAVILNIK O ELEMENTIMA ŽELEZNI?KE INFRASTRUKTURE
251 PRAVILNIK O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZGRADA
252 PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA KOJE VODE VISOKOŠKOLSKE I DRUGE ORGANIZACIJE KOJE SE BAVE OSPOSOBLJAVANJEM U OBLASTI SPORTA
253 PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA PRILOGA I IMOVINE, GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU I IZVEŠTAJU O TROŠKOVIMA IZBORNE KAMPANJE POLITI?KOG SUBJEKTA
254 PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
255 PRAVILNIK O EVIDENCIJI BIBLIOTE?KE GRA?E
256 PRAVILNIK O EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI O IZDRŽAVANIM LICIMA
257 PRAVILNIK O EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI O LICIMA PREMA KOJIMA JE IZVRŠENO NASILJE U PORODICI I O LICIMA PROTIV KOJIH JE ODRE?ENA MERA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI
258 PRAVILNIK O EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI O ŠTI?ENICIMA
259 PRAVILNIK O EVIDENCIJI IZBEGLICA
260 PRAVILNIK O EVIDENCIJI O GROBLJIMA I GROBOVIMA BORACA
261 PRAVILNIK O EVIDENCIJI O IZVORIMA JONIZUJU?IH ZRA?ENJA, PROFESIONALNO IZLOŽENIM LICIMA, O IZLOŽENOSTI PACIJENATA JONIZUJU?IM ZRA?ENJIMA I RADIOAKTIVNOM OTPADU
262 PRAVILNIK O EVIDENCIJI O IZVRŠENIM POSLOVIMA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD JONIZUJU?IH ZRA?ENJA
263 PRAVILNIK O EVIDENCIJI O JAVNIM PUTEVIMA I OBJEKTIMA NA NJIMA, KAO I O TEHNI?KIM PODACIMA ZA TE PUTEVE
264 PRAVILNIK O EVIDENCIJI PRODATIH DRUŠTVENIH STANOVA SA HIPOTEKOM
265 PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA
266 PRAVILNIK O EVIDENCIJI SERTIFIKACIONIH TELA
267 PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI
268 PRAVILNIK O EVIDENCIJI UDRUŽENJA I SAVEZA UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU POTROŠA?A
269 PRAVILNIK O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA
270 PRAVILNIK O FITOSANITARNOJ KONTROLI BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA U ME?UNARODNOM PROMETU
271 PRAVILNIK O FITOSANITARNOM PREGLEDU BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA I O BILJNOM PASOŠU
272 PRAVILNIK O FONDU ZA ZAŠTITU INVESTITORA
273 PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI KREDITNOG ZAHTEVA I FORMI I SADRŽINI DOKUMENTACIJE O KREDITNOJ SPOSOBNOSTI NARU?IOCA U SLU?AJU JAVNE NABAVKE KREDITA KAO FINANSIJSKE USLUGE
274 PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI OBRASCA IZVEŠTAJA O TEHNI?KOM PREGLEDU RADIO-STANICE I OBRASCA IZVEŠTAJA O TEHNI?KOM PREGLEDU TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA, SISTEMA I SREDSTAVA
275 PRAVILNIK O FORMI, MINIMALNOM SADRŽAJU INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJU?ITI U PROSPEKT I OSNOVNI PROSPEKT I OGLAŠAVANJU U VEZI SA PROSPEKTOM
276 PRAVILNIK O FORMI, SADRŽAJU I OBIMU FINALNOG IZVEŠTAJA O KORIŠ?ENJU RIBARSKOG PODRU?JA
277 PRAVILNIK O GALENSKIM LEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U HUMANOJ MEDICINI
278 PRAVILNIK O GEODETSKIM RADOVIMA ZA POSEBNE POTREBE
279 PRAVILNIK O GODIŠNJOJ KOLI?INI AMBALAŽNOG OTPADA PO VRSTAMA ZA KOJE SE OBAVEZNO OBEZBE?UJE PROSTOR ZA PREUZIMANJE, SAKUPLJANJE, RAZVRSTAVANJE I PRIVREMENO SKLADIŠTENJE
280 PRAVILNIK O GRANICAMA IZLAGANJA JONIZUJU?IM ZRA?ENJIMA I MERENJIMA RADI PROCENE NIVOA IZLAGANJA JONIZUJU?IM ZRA?ENJIMA
281 PRAVILNIK O GRANICAMA IZLAGANJA NEJONIZUJU?IM ZRA?ENJIMA
282 PRAVILNIK O GRANICAMA SADRŽAJA RADIONUKLIDA U VODI ZA PI?E, ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA, STO?NOJ HRANI, LEKOVIMA, PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE, GRA?EVINSKOM MATERIJALU I DRUGOJ ROBI KOJA SE STAVLJA U PROMET
283 PRAVILNIK O GRANI?NIM VREDNOSTIMA EMISIJE, NA?INU I ROKOVIMA MERENJA I EVIDENTIRANJA PODATAKA
284 PRAVILNIK O GRANI?NOJ VREDNOSTI UKUPNOG NIVOA KONCENTRACIJE OLOVA, KADMIJUMA, ŽIVE I ŠESTOVALENTNOG HROMA U AMBALAŽI ILI NJENIM KOMPONENTAMA, IZUZECIMA OD PRIMENE I ROKU ZA PRIMENU GRANI?NE VREDNOSTI
285 PRAVILNIK O HEMIKALIJAMA ZA KOJE JE PROIZVO?A? ILI UVOZNIK DUŽAN DA UTVRDI KAUCIJU ZA POJEDINA?NU AMBALAŽU U KOJU JE SMEŠTENA TA HEMIKALIJA I O VISINI KAUCIJE ZA ODRE?ENU AMBALAŽU PREMA VRSTI AMBALAŽE ILI HEMIKALIJE KOJA JE U NJU SMEŠTENA
286 PRAVILNIK O HIGIJENSKIM I TEHNI?KIM ZAŠTITNIM MERAMA PRI RADU U GRAFI?KIM PREDUZE?IMA
287 PRAVILNIK O HIGIJENSKIM I TEHNI?KIM ZAŠTITNIM MERAMA PRI RADU U KAMENOLOMIMA I CIGLANAMA KAO I KOD VA?ENJA GLINE, PESKA I ŠLJUNKA
288 PRAVILNIK O HIGIJENSKO-TEHNI?KIM I RADNIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU GRANI?NI PRELAZI NA KOJIMA POSTOJI ORGANIZOVANA VETERINARSKO-SANITARNA KONTROLA
289 PRAVILNIK O HIGIJENSKO-TEHNI?KIM I SANITARNIM USLOVIMA OTKUPNIH STANICA I OTKUPNIH MESTA ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
290 PRAVILNIK O HIGIJENSKO-TEHNI?KIM ZAŠTITNIM MERAMA PRI LU?KO-TRANSPORTNOM RADU
291 PRAVILNIK O HIGIJENSKO-TEHNI?KIM, RADNIM I DRUGIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU GRANI?NI PRELAZI NA KOJIMA POSTOJI ORGANIZOVANA FITOSANITARNA INSPEKCIJA
292 PRAVILNIK O HRANI ZA ŽIVOTINJE S POSEBNIM POTREBAMA
293 PRAVILNIK O HRANITELJSTVU
294 PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NA?INU ZAŠTITE LEKOVIMA
295 PRAVILNIK O INSPEKCIJI KOMISIJE U OBLASTI OBEZBE?IVANJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU
296 PRAVILNIK O INSPEKCIJI KOMISIJE U OBLASTI ZAŠTITE U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU
297 PRAVILNIK O INVESTICIONIM FONDOVIMA
298 PRAVILNIK O ISPITIVANJU UDESA BRODOVA
299 PRAVILNIK O ISPITIVANJU VOZILA
300 PRAVILNIK O ISPITU ZA IZVRŠITELJA
301 PRAVILNIK O ISPITU ZA PROSVETNOG SAVETNIKA
302 PRAVILNIK O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠ?ENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
303 PRAVILNIK O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA ODOBRAVANJE PRIVREMENOG BORAVKA STRANCA RADI ŠKOLOVANJA, STUDIRANJA ILI SPECIJALIZACIJE, NAU?NO-ISTRAŽIVA?KOG RADA, PRAKTI?NE OBUKE, U?ESTVOVANJA U PROGRAMIMA ME?UNARODNE RAZMENE U?ENIKA ILI STUDENATA, ODNOSNO DRUGIM NAU
304 PRAVILNIK O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA ODOBRAVANJE PRIVREMENOG BORAVKA STRANCA RADI SPAJANJA PORODICE
305 PRAVILNIK O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA STRANCA U POGLEDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
306 PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU UDESA I OZBILJNIH NEZGODA CIVILNIH VAZDUHOPLOVA
307 PRAVILNIK O IZBEGLI?KOJ LEGITIMACIJI
308 PRAVILNIK O IZDAVANJU DONATORSKE KARTICE
309 PRAVILNIK O IZDAVANJU DOZVOLE ZA KORIŠ?ENJE AERODROMA
310 PRAVILNIK O IZDAVANJU KARTOGRAFSKIH PUBLIKACIJA
311 PRAVILNIK O IZDAVANJU LICENCE ZA UZAJAMNU KATALOGIZACIJU
312 PRAVILNIK O IZDAVANJU NISKOTIRAŽNIH UDŽBENIKA
313 PRAVILNIK O IZDAVANJU SLUŽBENE ZNA?KE OVLAŠ?ENIM CARINSKIM SLUŽBENICIMA
314 PRAVILNIK O IZDAVANJU VREMENSKOG ŽIGA
315 PRAVILNIK O IZGLEDU I NA?INU POSTAVLJANJA ZNAKA ZA OBELEŽAVANJE VOZILA KOJIM SE VRŠI ORGANIZOVAN PREVOZ DECE
316 PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI LEGITIMACIJE IZVRŠITELJA I ZAMENIKA IZVRŠITELJA
317 PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE I SLUŽBENE ZNA?KE LOVNOG INSPEKTORA, KAO I O NA?INU KORIŠ?ENJA ZAŠTITNE OPREME LOVNOG INSPEKTORA
318 PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI SLUŽBENOG ZNAKA I POSTUPKU ZATVARANJA GRADILIŠTA
319 PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA I SADRŽINI PUTNOG LISTA ZA STRANCA
320 PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN REPUBLIKE SRBIJE ZA 2010. GODINU
321 PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU
322 PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA, SADRŽINI I NA?INU IZDAVANJA LI?NE KARTE ZA STRANCA
323 PRAVILNIK O IZGLEDU OZNAKE I NACIONALNOG ZNAKA ORGANSKIH PROIZVODA
324 PRAVILNIK O IZGLEDU SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE
325 PRAVILNIK O IZGLEDU SLUŽBENE ZNA?KE OVLAŠ?ENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA
326 PRAVILNIK O IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA CARINSKIH SLUŽBENIKA
327 PRAVILNIK O IZGLEDU ZNAKA ZAŠTITE PRIRODE, POSTUPKU I USLOVIMA ZA NJEGOVO KORIŠ?ENJE
328 PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I KORIŠ?ENJU SLUŽBENOG ODELA REPUBLI?KOG INSPEKTORA ZA DRUMSKI SAOBRA?AJ
329 PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I MESTU POSTAVLJANJA GRADILIŠNE TABLE
330 PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NA?INU ISTICANJA EVIDENCIONE MARKICE ZA VINO SA GEOGRAFSKIM POREKLOM
331 PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NA?INU ISTICANJA OZNAKE NA PREVOZNIM SREDSTVIMA NAMENJENIM ZA PREVOZ DUVANSKIH PROIZVODA, KAO I O SANITARNO-HIGIJENSKIM USLOVIMA TIH SREDSTAVA
332 PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NA?INU ISTICANJA OZNAKE O ZABRANI PRODAJE CIGARETA I DRUGIH DUVANSKIH PROIZVODA MALOLETNIM LICIMA
333 PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NA?INU ISTICANJA POSEBNE OZNAKE NA OBJEKTU U KOJEM SE VRŠI PRODAJA NA MALO DUVANSKIH PROIZVODA
334 PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NA?INU POPUNJAVANJA OBRA?UNSKOG LISTA ZA PDV I EVIDENCIONOG LISTA I NA?INU I POSTUPKU NAPLATE PDV I DRUGIH TROŠKOVA IZ BANKARSKE GARANCIJE
335 PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NA?INU UNOŠENJA ODOBRENJA PRIVREMENOG BORAVKA U STRANU PUTNU ISPRAVU
336 PRAVILNIK O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA TE?NI NAFTNI GAS I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU TE?NOG NAFTNOG GASA
337 PRAVILNIK O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA ZAPALJIVE TE?NOSTI I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU ZAPALJIVIH TE?NOSTI
338 PRAVILNIK O IZGRADNJI STANICA ZA SNABDEVANJE GORIVOM MOTORNIH VOZILA I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU GORIVA
339 PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
340 PRAVILNIK O IZVEŠTAVANJU CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI
341 PRAVILNIK O IZVEŠTAVANJU O ISPLA?ENIM ZARADAMA U JAVNOM SEKTORU
342 PRAVILNIK O IZVORIMA NEJONIZUJU?IH ZRA?ENJA OD POSEBNOG INTERESA, VRSTAMA IZVORA, NA?INU I PERIODU NJIHOVOG ISPITIVANJA
343 PRAVILNIK O IZVRŠENJU KAZNE RADA U JAVNOM INTERESU
344 PRAVILNIK O IZVRŠENJU MERA ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM
345 PRAVILNIK O IZVRŠENJU USLOVNE OSUDE SA ZAŠTITNIM NADZOROM
346 PRAVILNIK O IZVRŠENJU VASPITNIH MERA POSEBNIH OBAVEZA
347 PRAVILNIK O JAVNIM ISPRAVAMA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA
348 PRAVILNIK O JAVNIM TELEKOMUNIKACIONIM MREŽAMA I JAVNIM TELEKOMUNIKACIONIM USLUGAMA ZA KOJE SE IZDAJE ODOBRENJE
349 PRAVILNIK O JAVNOBELEŽNI?KOJ KANCELARIJI I RADNOM VREMENU JAVNOG BELEŽNIKA
350 PRAVILNIK O JEDINSTVENIM PARAMETRIMA ZA KLASIFIKACIJU I NOMENKLATURU LEKOVA
351 PRAVILNIK O JEDINSTVENOJ EVIDENCIJI PODATAKA O KORISNICIMA PRAVA U OBLASTI BORA?KO-INVALIDSKE ZAŠTITE
352 PRAVILNIK O JEDINSTVENOM REGISTRU PRAVNIH SUBJEKATA UPISANIH U KNJIGU IZVRŠNIH DUŽNIKA
353 PRAVILNIK O JEDINSTVENOM SISTEMU ZA OZNA?AVANJE ?ELIKA
354 PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU
355 PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU
356 PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU
357 PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU
358 PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU
359 PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU
360 PRAVILNIK O KARAKTERISTIKAMA AMONIJUM NITRATNOG ?UBRIVA SA VISOKIM SADRŽAJEM AZOTA, GRANI?NIM VREDNOSTIMA AZOTA U AMONIJUM NITRATNOM ?UBRIVU SA VISOKIM SADRŽAJEM AZOTA I METODAMA ISPITIVANJA OTPORNOSTI NA EKSPLOZIVNOST KOJE MORA ISPUNJAVATI AMONIJUM NITRA
361 PRAVILNIK O KATASTRU LOVIŠTA I CENTRALNOJ BAZI PODATAKA
362 PRAVILNIK O KATEGORIJAMA, ISPITIVANJU I KLASIFIKACIJI OTPADA
363 PRAVILNIK O KATEGORIJAMA, KVALITETU I DEKLARISANJU RAKIJE I DRUGIH ALKOHOLNIH PI?A
364 PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI RIBOLOVNIH VODA
365 PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI TURISTI?KIH MESTA
366 PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI ZAŠTI?ENIH PRIRODNIH DOBARA
367 PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI I KATEGORIZACIJI REZERVI ?VRSTIH MINERALNIH SIROVINA I VO?ENJU EVIDENCIJE O NJIMA
368 PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI I KATEGORIZACIJI REZERVI NAFTE, KONDENZATA I PRIRODNIH GASOVA I VO?ENJU EVIDENCIJE O NJIMA
369 PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI I KATEGORIZACIJI REZERVI PODZEMNIH VODA I VO?ENJU EVIDENCIJE O NJIMA
370 PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI I NA?INU UPOTREBE ETALONA JEDINICE KERME U VAZDUHU
371 PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI IZRI?ITIH I PRE?UTNIH PREPORUKA, DODATNIM ZAHTEVIMA U VEZI SA SADRŽINOM PREPORUKE, DISTRIBUCIJI PREPORUKE KOJU JE IZRADILA TRE?A STRANA I OBAVEZAMA U VEZI SA OBELODANJIVANJEM INTERESA I SUKOBA INTERESA
372 PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OPŠTIH MEDICINSKIH SREDSTAVA
373 PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI TRGOVINSKIH FORMATA
374 PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODRE?ENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN
375 PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I REKLAMIRANJU HEMIKALIJE I ODRE?ENOG PROIZVODA
376 PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I REKLAMIRANJU HEMIKALIJE I ODRE?ENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN
377 PRAVILNIK O KLINI?KOM ISPITIVANJU LEKOVA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ISKLJU?IVO U VETERINARSKOJ MEDICINI
378 PRAVILNIK O KNJIGOVODSTVU JAVNIH PRIHODA
379 PRAVILNIK O KOLI?INAMA PESTICIDA, METALA I METALOIDA I DRUGIH OTROVNIH SUPSTANCIJA, HEMIOTERAPEUTIKA, ANABOLIKA I DRUGIH SUPSTANCIJA KOJE SE MOGU NALAZITI U NAMIRNICAMA
380 PRAVILNIK O KOMPENZACIJSKIM MERAMA
381 PRAVILNIK O KONA?NOM USKLA?IVANJU MESE?NOG NOV?ANOG PRIMANJA, DODATKA ZA NEGU I NOV?ANE NAKNADE ZA VREME PROFESIONALNE REHABILITACIJE ZA 2010. GODINU
382 PRAVILNIK O KONA?NOM USKLA?IVANJU MESE?NOG NOV?ANOG PRIMANJA, DODATKA ZA NEGU I NOV?ANE NAKNADE ZA VREME PROFESIONALNE REHABILITACIJE ZA 2011. GODINU
383 PRAVILNIK O KONTINUIRANOM PROFESIONALNOM USAVRŠAVANJU
384 PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RA?UNA U KONTNOM OKVIRU ZA BANKE
385 PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RA?UNA U KONTNOM OKVIRU ZA BERZE I BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA
386 PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RA?UNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
387 PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RA?UNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA
388 PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RA?UNA U KONTNOM OKVIRU ZA NARODNU BANKU SRBIJE
389 PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RA?UNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
390 PRAVILNIK O KONTROLI I SERTIFIKACIJI U ORGANSKOJ PROIZVODNJI I METODAMA ORGANSKE PROIZVODNJE
391 PRAVILNIK O KONTROLI PRELAŽENJA DRŽAVNE GRANICE I O KRETANJU, BORAVKU, NASTANJIVANJU, LOVU I RIBOLOVU U GRANI?NOM POJASU
392 PRAVILNIK O KONTROLI PROIZVODNJE SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG BILJA
393 PRAVILNIK O KONTROLI PROIZVODNJE SEMENA, SADRŽINI I NA?INU VO?ENJA EVIDENCIJE O PROIZVODNJI RASADA POLJOPRIVREDNOG BILJA I OBRASCU IZVEŠTAJA O PROIZVODNJI MICELIJA JESTIVIH I LEKOVITIH GLJIVA
394 PRAVILNIK O KONTROLI RADIOAKTIVNOSTI ROBA PRI UVOZU, IZVOZU I TRANZITU
395 PRAVILNIK O KONTROLI SPROVO?ENJA ZAKLJU?ENIH UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA
396 PRAVILNIK O KONTURI I BITMAPI FISKALNOG LOGA, IZGLEDU FISKALNIH DOKUMENATA I ZNA?ENJU POJEDINIH PODATAKA SADRŽANIH U FISKALNIM DOKUMENTIMA
397 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DODELJIVANJE, POTVR?IVANJE I ODUZIMANJE STATUSA CENTRA IZUZETNIH VREDNOSTI, NAU?NOISTRAŽIVA?KI RAD I FINANSIRANJE CENTRA IZUZETNIH VREDNOSTI
398 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRU?NOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA ZA NOSIOCA JAVNOTUŽILA?KE FUNKCIJE
399 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVR?IVANJE CENA USLUGA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE FINANSIRA REPUBLIKA
400 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE ODRE?UJE POTENCIJALNOST PODRU?JA U POGLEDU PRONALAŽENJA MINERALNIH SIROVINA
401 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IDENTIFIKACIJU SUPSTANCE KAO PBT ILI VPVB
402 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE STRU?NOG OSPOSOBLJAVANJA
403 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE, SADRŽINI ZAHTEVA I NA?INU IZDAVANJA ENERGETSKE DOZVOLE
404 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZDVAJANJE TIPOVA STANIŠTA, O TIPOVIMA STANIŠTA, OSETLJIVIM, UGROŽENIM, RETKIM I ZA ZAŠTITU PRIORITETNIM TIPOVIMA STANIŠTA I O MERAMA ZAŠTITE ZA NJIHOVO O?UVANJE
405 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OBRAZOVANJE KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE
406 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OCENJIVANJE CIVILNIH LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE
407 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODRE?IVANJE LOKACIJE I URE?ENJE DEPONIJA OTPADNIH MATERIJA
408 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODRE?IVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, KRITERIJUMIMA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRA?EVINSKA DOZVOLA, KAO I O SADRŽINI TEHNI?KE DOKUMENTACIJE I SADRŽINI I NA?INU IZDAVANJA GRA?EVINSKE I UPOTREBNE DOZV
409 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODRE?IVANJE OBJEKATA OD POSEBNOG ZNA?AJA ZA BEZBEDNOST ŽELEZNI?KOG SAOBRA?AJA
410 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODRE?IVANJE ŠTA MOŽE BITI AMBALAŽA, SA PRIMERIMA ZA PRIMENU KRITERIJUMA I LISTI SRPSKIH STANDARDA KOJI SE ODNOSE NA OSNOVNE ZAHTEVE KOJE AMBALAŽA MORA DA ISPUNJAVA ZA STAVLJANJE U PROMET
411 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODRE?IVANJE VELIKIH PORESKIH OBVEZNIKA I O VRSTAMA JAVNIH PRIHODA ZA KOJE JE NADLEŽAN CENTAR ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE
412 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBO?ENJE OD PLA?ANJA POREZA NA KAPITALNI DOBITAK
413 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA STICANJE STATUSA ISTAKNUTOG UMETNIKA, ODNOSNO ISTAKNUTOG STRU?NJAKA U KULTURI
414 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SVRSTAVANJE KUPACA PRIRODNOG GASA U POTROŠA?KE GRUPE
415 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA UMANJENJE NAKNADE ZA URE?IVANJE GRA?EVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU LEGALIZACIJE I O USLOVIMA I NA?INU LEGALIZACIJE OBJEKATA
416 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA UTVR?IVANJE MANJEG, ODNOSNO VE?EG BROJA DECE OD BROJA KOJI SE UPISUJE U VASPITNU GRUPU
417 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA VE?I, ODNOSNO MANJI BROJ DECE U VASPITNOJ GRUPI
418 PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, NA?INU I POSTUPKU ZA STAVLJANJE, ODNOSNO SKIDANJE LEKOVA SA LISTE LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
419 PRAVILNIK O KU?NOM REDU KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA ZA MALOLETNIKE
420 PRAVILNIK O KU?NOM REDU POSEBNOG ODELJENJA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA ZA KRIVI?NA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA
421 PRAVILNIK O KU?NOM REDU U CENTRU ZA AZIL
422 PRAVILNIK O KU?NOM REDU U KAZNENO-POPRAVNIM ZAVODIMA I OKRUŽNIM ZATVORIMA
423 PRAVILNIK O KU?NOM REDU VASPITNO-POPRAVNOG DOMA
424 PRAVILNIK O KU?NOM REDU ZA PRIMENU MERE PRITVORA
425 PRAVILNIK O KVALITETU BELAN?EVINASTIH PROIZVODA I MEŠAVINA BELAN?EVINASTIH PROIZVODA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU
426 PRAVILNIK O KVALITETU BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA
427 PRAVILNIK O KVALITETU ?AJA, BILJNOG ?AJA I NJIHOVIH PROIZVODA
428 PRAVILNIK O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE
429 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ALKOHOLNA PI?A
430 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA AROME ZA NAMIRNICE
431 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA BOMBONSKE PROIZVODE
432 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ?AJ, BILJNI ?AJ I INSTANT-?AJ
433 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA FINE PEKARSKE PROIZVODE, ŽITA ZA DORU?AK I SNEK PROIZVODE
434 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA HMELJ I PROIZVODE OD HMELJA
435 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE
436 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA JESTIVA BILJNA ULJA I MASTI, MARGARIN I DRUGE MASNE NAMAZE, MAJONEZ I SRODNE PROIZVODE
437 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA JESTIVE PE?URKE I PROIZVODE OD JESTIVIH PE?URAKA
438 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA JESTIVO MASLINOVO ULJE I JESTIVO ULJE KOMINE MASLINE
439 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA KAKAO-PROIZVODE, ?OKOLADNE PROIZVODE, PROIZVODE SLI?NE ?OKOLADNIM I KREM-PROIZVODE
440 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA MED, DRUGE P?ELINJE PROIZVODE, PREPARATE NA BAZI MEDA I DRUGIH P?ELINJIH PROIZVODA
441 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA MLEKO, MLE?NE PROIZVODE, KOMPOZITNE MLE?NE PROIZVODE I STARTER KULTURE
442 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA OSVEŽAVAJU?A BEZALKOHOLNA PI?A
443 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PEKARSKI KVASAC
444 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PIVO
445 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA POMO?NA SREDSTVA U PROIZVODNJI PREHRAMBENIH PROIZVODA
446 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PRIRODNU MINERALNU VODU, PRIRODNU IZVORSKU VODU I STONU VODU
447 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE OD MESA
448 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA RIBE, RAKOVE, ŠKOLJKAŠE, MORSKE JEŽEVE, MORSKE KRASTAVCE, ŽABE, KORNJA?E, PUŽEVE I NJIHOVE PROIZVODE
449 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA SENF
450 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA SIR?E
451 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA SIROVU KAFU, PROIZVODE OD KAFE I SUROGATE KAFE
452 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA SO ZA LJUDSKU ISHRANU I PROIZVODNJU NAMIRNICA
453 PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA VINO
454 PRAVILNIK O KVALITETU I USLOVIMA UPOTREBE ADITIVA U NAMIRNICAMA I O DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ADITIVE I NJIHOVE MEŠAVINE
455 PRAVILNIK O KVALITETU JAJA I PROIZVODA OD JAJA
456 PRAVILNIK O KVALITETU MESA PERNATE ŽIVINE
457 PRAVILNIK O KVALITETU MESA STOKE ZA KLANJE, PERADI I DIVLJA?I
458 PRAVILNIK O KVALITETU PROIZVODA OD MLEKA I STARTER KULTURA
459 PRAVILNIK O KVALITETU PROIZVODA OD VO?A, POVR?A I PE?URKI I PEKTINSKIH PREPARATA
460 PRAVILNIK O KVALITETU REPRODUKTIVNOG MATERIJALA TOPOLA I VRBA
461 PRAVILNIK O KVALITETU ŠE?ERA
462 PRAVILNIK O KVALITETU SEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA
463 PRAVILNIK O KVALITETU SIROVE KAFE, PROIZVODA OD KAFE, SUROGATA KAFE I SRODNIH PROIZVODA
464 PRAVILNIK O KVALITETU SIROVOG MLEKA
465 PRAVILNIK O KVALITETU SKROBA I PROIZVODA OD SKROBA ZA PREHRAMBENE SVRHE
466 PRAVILNIK O KVALITETU SUPA, SOSOVA, DODATAKA JELIMA I SRODNIH PROIZVODA
467 PRAVILNIK O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA
468 PRAVILNIK O KVALITETU VO?A, POVR?A I PE?URKI
469 PRAVILNIK O KVALITETU VO?NIH SOKOVA, KONCENTRISANIH VO?NIH SOKOVA, VO?NIH SOKOVA U PRAHU, VO?NIH NEKTARA I SRODNIH PROIZVODA
470 PRAVILNIK O KVALITETU ZA?INA, EKSTRAKATA ZA?INA I MEŠAVINA ZA?INA
471 PRAVILNIK O KVALITETU ZAKLANIH SVINJA I KATEGORIZACIJI SVINJSKOG MESA
472 PRAVILNIK O KVALITETU ŽITA, MLINSKIH I PEKARSKIH PROIZVODA, TESTENINA I BRZO SMRZNUTIH TESTA
473 PRAVILNIK O LABORATORIJSKIM TESTOVIMA I METODAMA I O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU VETERINARSKE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA KOJE PROVERAVAJU REZULTATE LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA U OBLASTIMA DIJAGNOSTIKE ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA I VETERINARSKO-SAN
474 PRAVILNIK O LEGITIMACIJI I IZGLEDU ZNAKA I SLUŽBENOG ODELA SANITARNOG INSPEKTORA, KAO I NA?INU VO?ENJA EVIDENCIJE O IZDATIM LEGITIMACIJAMA
475 PRAVILNIK O LEGITIMACIJI I IZGLEDU ZNAKA SANITARNOG INSPEKTORA
476 PRAVILNIK O LEGITIMACIJI RADNIKA NA ODRE?ENIM DUŽNOSTIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA
477 PRAVILNIK O LEGITIMACIJI SAVEZNOG INSPEKTORA ZA ME?UNARODNI PREVOZ U DRUMSKOM SAOBRA?AJU
478 PRAVILNIK O LEGITIMACIJI VAZDUHOPLOVNOG INSPEKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE
479 PRAVILNIK O LEGITIMACIJI ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA
480 PRAVILNIK O LETILIŠTIMA I TERENIMA
481 PRAVILNIK O LICENCI ZA RAD GEODETSKE ORGANIZACIJE I GEODETSKOJ LICENCI
482 PRAVILNIK O LICENCIRANJU ŠKOLA RA?UNARA ZA STANDARDNU OBUKU KORISNIKA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE
483 PRAVILNIK O LI?NOJ KARTI
484 PRAVILNIK O LI?NOJ KARTI OBVEZNIKA CIVILNE ZAŠTITE
485 PRAVILNIK O LI?NOJ ZAŠTITNOJ OPREMI
486 PRAVILNIK O LISTAMA ŠTETNIH ORGANIZAMA I LISTAMA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA
487 PRAVILNIK O LISTI ADITIVA, ODNOSNO EKSTENDERA KOJI SU KAO TAKVI DEKLARISANI ZA DODAVANJE U POGONSKA GORIVA
488 PRAVILNIK O LISTI ELEKTRI?NIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA, MERAMA ZABRANE I OGRANI?ENJA KORIŠ?ENJA ELEKTRI?NE I ELEKTRONSKE OPREME KOJA SADRŽI OPASNE MATERIJE, NA?INU I POSTUPKU UPRAVLJANJA OTPADOM OD ELEKTRI?NIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA
489 PRAVILNIK O LISTI GENETSKIH REZERVI DOMA?IH ŽIVOTINJA, NA?INU O?UVANJA GENETSKIH REZERVI DOMA?IH ŽIVOTINJA, KAO I O LISTI AUTOHTONIH RASA DOMA?IH ŽIVOTINJA I UGROŽENIH AUTOHTONIH RASA
490 PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
491 PRAVILNIK O LISTI MEŠOVITE HRANE I NA?INU VRŠENJA KONTROLE MEŠOVITE HRANE
492 PRAVILNIK O LISTI NARO?ITO OPASNIH ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA I LISTI ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA KOJE SE OBAVEZNO PRIJAVLJUJU, KAO I O NA?INU NJIHOVE PRIJAVE I ODJAVE
493 PRAVILNIK O LISTI OCENJIVA?A VINA I VISINI NADOKNADE ZA RAD OCENJIVA?A
494 PRAVILNIK O LISTI OPASNIH MATERIJA I NJIHOVIM KOLI?INAMA I KRITERIJUMIMA ZA ODRE?IVANJE VRSTE DOKUMENTA KOJE IZRA?UJE OPERATER SEVESO POSTROJENJA, ODNOSNO KOMPLEKSA
495 PRAVILNIK O LISTI POPs MATERIJA, NA?INU I POSTUPKU ZA UPRAVLJANJE POPs OTPADOM I GRANI?NIM VREDNOSTIMA KONCENTRACIJA POPs MATERIJA KOJE SE ODNOSE NA ODLAGANJE OTPADA KOJI SADRŽI ILI JE KONTAMINIRAN POPs MATERIJAMA
496 PRAVILNIK O LISTI STRU?NIH, AKADEMSKIH I NAU?NIH NAZIVA
497 PRAVILNIK O LISTI VRSTA POLJOPRIVREDNOG BILJA NA KOJE SE ODNOSE IZUZECI OD PRAVA OPLEMENJIVA?A I O ELEMENTIMA ZA ODRE?IVANJE MALIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVO?A?A
498 PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA
499 PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ZA KONJE
500 PRAVILNIK O LOVA?KIM PSIMA
501 PRAVILNIK O LOVA?KOM ISPITU
502 PRAVILNIK O LOVO?UVARSKOJ SLUŽBI
503 PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLI?INAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVR?UJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLI?INE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
504 PRAVILNIK O MEDICINSKIM INDIKACIJAMA ZA RAZVRSTAVANJE VOJNIH INVALIDA U STEPENE DODATKA ZA NEGU I POMO?
505 PRAVILNIK O MEDICINSKIM KRITERIJUMIMA, NA?INU I POSTUPKU UTVR?IVANJA SMRTI LICA ?IJI SE DEO TELA MOŽE UZETI RADI PRESA?IVANJA
506 PRAVILNIK O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVR?IVANJE PRIVREMENE SPRE?ENOSTI ZA RAD
507 PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNI?KIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBE?UJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
508 PRAVILNIK O MEDICINSKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA ZA TRUDNICU I NOVORO?EN?E
509 PRAVILNIK O MEDICINSKOJ DOKUMENTACIJI, EVIDENCIJAMA I IZVEŠTAJIMA O KADROVIMA, OPREMI, PROSTORIJAMA I LEKOVIMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
510 PRAVILNIK O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU
511 PRAVILNIK O MERAMA BEZBEDNOSTI U LOVIŠTU
512 PRAVILNIK O MERAMA I NORMATIVIMA ZAŠTITE NA RADU NA ORU?IMA ZA RAD
513 PRAVILNIK O MERAMA OTKRIVANJA, SPRE?AVANJA ŠIRENJA I SUZBIJANJA ŠTETNOG ORGANIZMA RALSTONIA SOLANACEARUM (SMITH) YABUUCHI ET AL. PROUZROKOVA?A MRKE TRULEŽI KRTOLA KROMPIRA I BAKTERIJSKOG UVENU?A KROMPIRA I PARADAJZA, NA?INU ODRE?IVANJA GRANICA ZARAŽENOG,
514 PRAVILNIK O MERAMA ZA ODRŽAVANJE REDA I BEZBEDNOSTI U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA
515 PRAVILNIK O MERAMA ZA OTKRIVANJE, SPRE?AVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠTETNOG ORGANIZMA CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (SMITH) DAVIS ET AL. SPP. SEPEDONICUS (SPIECKERMANN ET KOTTHOFF) DAVIS ET AL. PROUZROKOVA?A PRSTENASTE TRULEŽI KRTOLA KROMPIRA, NA?INU ODRE?IVAN
516 PRAVILNIK O MERAMA ZA OTKRIVANJE, SPRE?AVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠTETNOG ORGANIZMA SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (SCHILB.) PERC. PROUZROKOVA?A RAKA KROMPIRA, NA?INU ODRE?IVANJA GRANICA ZARAŽENOG, UGROŽENOG I PODRU?JA BEZ ŠTETNIH ORGANIZAMA, USLOVIMA ZA OKON?
517 PRAVILNIK O MERAMA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPRE?AVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI AFRI?KE KUGE SVINJA
518 PRAVILNIK O MERAMA ZA SPRE?AVANJE ŠTETE OD DIVLJA?I I ŠTETE NA DIVLJA?I I POSTUPKU I NA?INU UTVR?IVANJA ŠTETE
519 PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE BEDRENICE KOD ŽIVOTINJA
520 PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE FURUNKULOZE PASTRMKI
521 PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE INFEKTIVNE ANEMIJE KONJA
522 PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE INFEKTIVNOG BOVINOG RINOTRAHEITISA I INFEKTIVNOG PUSTULARNOG VULVOVAGINITISA
523 PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE LEPTOSPIROZE ŽIVOTINJA
524 PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE SALMONELOZE PERNATE ŽIVINE
525 PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE TIFUSA PERADI
526 PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE TUBERKULOZE KOD ŽIVOTINJA
527 PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE VRTI?AVOSTI PASTRMKI
528 PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNIH BOLESTI P?ELA
529 PRAVILNIK O MERAMA ZA ZAŠTITU OD MU?ENJA PRI IZVO?ENJU MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA, IZVO?ENJU EKSPERIMENATA NA ŽIVOTINJAMA I IZVO?ENJU DRUGIH POSTUPAKA SA ŽIVOTINJAMA, O MERAMA ZA SPRE?AVANJE ZLOSTAVLJANJA ŽIVOTINJA, KAO I ODRE?IVANJU VRSTE SREDSTA
530 PRAVILNIK O MERAMA ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH I DRUGIH VE?IH NEPOGODA KOJE MORA DA SADRŽI TEHNI?KA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA
531 PRAVILNIK O MERILIMA ZA OBRA?UN I ODRE?IVANJE VISINE NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI
532 PRAVILNIK O MERILIMA ZA ODRE?IVANJE BROJA OSOBLJA U JAVNOM TUŽILAŠTVU
533 PRAVILNIK O MERILIMA ZA ODRE?IVANJE BROJA SUDSKOG OSOBLJA U SUDOVIMA
534 PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVR?IVANJE CENE USLUGA U DE?JIM USTANOVAMA
535 PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVR?IVANJE CENE USLUGA U OSNOVNOJ ŠKOLI
536 PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVR?IVANJE VISINE NAKNADE ZA EMITOVANJE RADIO I/ILI TELEVIZIJSKOG PROGRAMA
537 PRAVILNIK O MESE?NOM IZNOSU PRIHODA KAO CENZUSU ZA STICANJE SVOJSTVA OSIGURANOG LICA
538 PRAVILNIK O METODAMA FIZI?KIH I HEMIJSKIH ANALIZA ZA KONTROLU KVALITETA ŽITA, MLINSKIH I PEKARSKIH PROIZVODA, TESTENINA I BRZO SMRZNUTIH TESTA
539 PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA KVALITETA JAJA I PROIZVODA OD JAJA
540 PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA OPASNIH SVOJSTAVA HEMIKALIJA
541 PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA RAZLI?ITOSTI, UNIFORMNOSTI I STABILNOSTI BILJNE SORTE
542 PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE DUVANA (NICOTIANA TABACUM L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE
543 PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE KROMPIRA (SOLANUM TUBEROSUM L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE
544 PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE KUKURUZA RADI PRIZNAVANJA SORTE
545 PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE VINOVE LOZE, RADI PRIZNAVANJA SORTE
546 PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTI TRAVA (POACEAE) RADI PRIZNAVANJA SORTI
547 PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVA?A ZEMLJIŠTA
548 PRAVILNIK O METODAMA ODRE?IVANJA SADRŽAJA NITRITA I NITRATA U HRANI ZA DECU
549 PRAVILNIK O METODAMA ORGANSKE BILJNE PROIZVODNJE I O SAKUPLJANJU DIVLJIH BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA IZ PRIRODNIH STANIŠTA METODOM ORGANSKE PROIZVODNJE
550 PRAVILNIK O METODAMA ORGANSKE STO?ARSKE PROIZVODNJE
551 PRAVILNIK O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA FIZI?KIH, HEMIJSKIH I MIKROBIOLOŠKIH ANALIZA STO?NE HRANE
552 PRAVILNIK O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA HEMIJSKIH I FIZI?KIH ANALIZA MLEKA I PROIZVODA OD MLEKA
553 PRAVILNIK O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA HEMIJSKIH I FIZI?KIH ANALIZA RADI KONTROLE KVALITETA SIR?ETA I RAZBLAŽENE SIR?ETNE KISELINE
554 PRAVILNIK O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA VRŠENJA HEMIJSKIH I FIZI?KIH ANALIZA KAKAO-ZRNA, KAKAO-PROIZVODA, PROIZVODA SLI?NIH ?OKOLADI, BOMBONSKIH PROIZVODA, KREM-PROIZVODA, KEKSA I PROIZVODA SRODNIH KEKSU
555 PRAVILNIK O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I VRŠENJA HEMIJSKIH I FIZI?KIH ANALIZA ALKOHOLNIH PI?A
556 PRAVILNIK O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I VRŠENJA HEMIJSKIH I FIZI?KIH ANALIZA BELAN?EVINASTIH PROIZVODA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU
557 PRAVILNIK O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I VRŠENJA HEMIJSKIH I FIZI?KIH ANALIZA RADI KONTROLE KVALITETA PROIZVODA OD VO?A I POVR?A
558 PRAVILNIK O METODAMA UZORKOVANJA I ISPITIVANJA HRANE RADI UTVR?IVANJA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI
559 PRAVILNIK O METODAMA ZA ISPITIVANJE PESTICIDA
560 PRAVILNIK O METODI VRŠENJA ANALIZA I SUPERANALIZA ZA ODRE?IVANJE KOLI?INE TEŠKIH METALA (OLOVA, BAKRA, GVOŽ?A I NIKLA) U ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA - ULJIMA, MASTIMA I MARGARINU
561 PRAVILNIK O METODOLOGIJI FORMIRANJA CENA ZA UNIVERZALNU POŠTANSKU USLUGU
562 PRAVILNIK O METODOLOGIJI I PROCEDURI REALIZACIJE PROJEKATA OD ZNA?AJA ZA REPUBLIKU SRBIJU
563 PRAVILNIK O METODOLOGIJI I PROCEDURI REALIZACIJE PROJEKATA ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZA KOJE ODOBRENJE ZA IZGRADNJU IZDAJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE GRA?EVINARSTVA, ODNOSNO AUTONOMNA POKRAJINA
564 PRAVILNIK O METODOLOGIJI IZRADE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O DODELJENOJ DRŽAVNOJ POMO?I
565 PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRADU AKCIONIH PLANOVA
566 PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRADU NACIONALNOG I LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGA?IVANJA, KAO I METODOLOGIJI ZA VRSTE, NA?INE I ROKOVE PRIKUPLJANJA PODATAKA
567 PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM O SPRE?AVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
568 PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA UTVR?IVANJE IZNOSA PO GARANCIJI BANKE KOJU JAVNO SKLADIŠTE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PREDAJE KOMPENZACIONOM FONDU
569 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA AREOMETRE STALNE MASE
570 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA BIMETALNE TERMOMETRE
571 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA DOZIMETRE SA JONIZACIONIM KOMORAMA U RADIOTERAPIJI
572 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA DOZIMETRE SA KONDENZATORSKOM JONIZACIONOM KOMOROM
573 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA INDUSTRIJSKE RADIOHROMATSKE FILM-DOZIMETRE
574 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA LI?NE DOZIMETRE EKVIVALENTNE DOZE
575 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA MEDICINSKE (HUMANE) TERMOMETRE
576 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA MERILA ELEKTRI?NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA
577 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA MERILA NIVOA ZVUKA
578 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA MERILA POVRŠINSKE AKTIVNOSTI RADIONUKLIDA EMITERA ALFA-BETA I BETA-GAMA ZRA?ENJA
579 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA MERNE SATOVE - KOMPARATERE
580 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA MIKROMETRE ZA SPOLJAŠNJA MERENJA
581 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA MIKROMETRE ZA UNUTRAŠNJA MERENJA
582 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA NADZORNE URE?AJE ZA KONTROLU RADA VOZA?A I KRETANJA VOZILA U DRUMSKOM SAOBRA?AJU
583 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA OPACIMETRE
584 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA OSNOVNE ?ASOVNIKE U SKLOPU TELEFONSKIH CENTRALA KOJI SE KORISTE ZA OBRA?UN METODOM ZAPISA PODATAKA O POZIVU
585 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA OTPORNE TERMOMETRE
586 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA PLASTI?NE SCINTILACIONE BROJA?E
587 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA POMI?NA MERILA DUŽINE
588 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA PRENOSNA MERILA JA?INE EKSPOZICIONE DOZE X I GAMA ZRA?ENJA ZA POTREBE ZAŠTITE OD ZRA?ENJA
589 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA RU?NE I ABBE REFRAKTOMETRE
590 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA SILOTERMOMETRE
591 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA STAKLENE TERMOMETRE PUNJENE TE?NOŠ?U
592 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA STAKLENE TERMOMETRE PUNJENE TE?NOŠ?U, ZA SPECIJALNE NAMENE
593 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA TERMOPAROVE
594 PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA VLAGOMERE ZA ZRNA ŽITARICA I SEMENKE ULJARICA
595 PRAVILNIK O METROLOŠKIM ZAHTEVIMA I POSTUPKU ISPITIVANJA PRETHODNO UPAKOVANOG ?AJA, BILJNOG ?AJA I NJIHOVIH PROIZVODA, PROIZVODA OD KAFE, SUROGATA KAFE I SRODNIH PROIZVODA
596 PRAVILNIK O METROLOŠKIM ZAHTEVIMA ZA MERILA BRZINE VOZILA U SAOBRA?AJU
597 PRAVILNIK O ME?UNARODNIM VOZA?KIM DOZVOLAMA
598 PRAVILNIK O MIKROBIOLOŠKOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA U PROMETU
599 PRAVILNIK O MINIMALNIM GARANTNIM ROKOVIMA ZA POJEDINE VRSTE OBJEKATA ODNOSNO RADOVA
600 PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNI?KIM USLOVIMA ZA IZGRADNJU, URE?ENJE I OPREMANJE LOVNOTURISTI?KIH OBJEKATA I STANDARDIMA, USLOVIMA I NA?INU PRUŽANJA I KORIŠ?ENJA USLUGA LOVNOG TURIZMA
601 PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNI?KIM USLOVIMA ZA IZGRADNJU, URE?ENJE I OPREMANJE NAUTI?KIH OBJEKATA I STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU MARINA
602 PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNI?KIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA ROBE I VRŠENJE USLUGA U PROMETU ROBE
603 PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNI?KIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NAFTOM I DERIVATIMA NAFTE
604 PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNI?KIM USLOVIMA ZA TRGOVINU NA OTKUPNIM MESTIMA
605 PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNI?KIM USLOVIMA ZA URE?ENJE, OBELEŽAVANJE I ODRŽAVANJE SKIJALIŠTA
606 PRAVILNIK O MINIMALNOM SADRŽAJU, NIVOU DETALJNOSTI I NA?INU OBJAVLJIVANJA STANDARDNIH PONUDA
607 PRAVILNIK O MINIMUMU SADRŽINE OPŠTEG DELA PROGRAMA OBUKE RADNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
608 PRAVILNIK O MONITORINGU RADIOAKTIVNOSTI
609 PRAVILNIK O NA?INU ?UVANJA I SRE?IVANJA GEOLOŠKE DOKUMENTACIJE
610 PRAVILNIK O NA?INU ?UVANJA, UVIDA I IZDAVANJA PODATAKA PREMERA, KATASTRA NEPOKRETNOSTI I VODOVA
611 PRAVILNIK O NA?INU DAVANJA INFORMACIJA I POTVRDA O BONITETU ?LANOVA KOMORE
612 PRAVILNIK O NA?INU DEZINFEKCIJE PREVOZNIH SREDSTAVA KOJIMA SE PREVOZE POŠILJKE ŽIVOTINJA, PROIZVODA, SIROVINA I OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA
613 PRAVILNIK O NA?INU DOSTAVLJANJA I OBRASCU PRIJAVE POTRAŽIVANJA DOSPELIH NEIZMIRENIH OBAVEZA DRUŠTVENIH PREDUZE?A PO IZVRŠNIM PRESUDAMA ZA POTRAŽIVANJA IZ RADNIH ODNOSA
614 PRAVILNIK O NA?INU DOSTAVLJANJA PODATAKA O PROIZVEDENIM I U PROMET STAVLJENIM SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA
615 PRAVILNIK O NA?INU DRŽANJA PASA KOJI MOGU PREDSTAVLJATI OPASNOST ZA OKOLINU
616 PRAVILNIK O NA?INU EVIDENTIRANJA PODATAKA O VANREDNIM DOGA?AJIMA NASTALIM U ŽELEZNI?KOM SAOBRA?AJU I O DRUGIM PODACIMA OD ZNA?AJA ZA BEZBEDNOST ŽELEZNI?KOG SAOBRA?AJA
617 PRAVILNIK O NA?INU I KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU SREDSTAVA NAMENJENIH FINANSIRANJU SPORTA I OMLADINE
618 PRAVILNIK O NA?INU I KRITERIJUMIMA ZA SPROVO?ENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA
619 PRAVILNIK O NA?INU I MINIMALNOM BROJU ISPITIVANJA KVALITETA OTPADNIH VODA
620 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU IZDAVANJA ME?UNARODNIH VETERINARSKIH POTVRDA (SERTIFIKATA) ZA POŠILJKE ŽIVOTINJA, PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA, HRANE ZA ŽIVOTINJE, SPOREDNE PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I PRATE?IH PREDMETA, KA
621 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RA?UNA TREZORA
622 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU OBEZBE?IVANJA IZVODA PODATAKA IZ ELEKTRONSKI VO?ENIH POSLOVNIH KNJIGA I EVIDENCIJA PORESKIH OBVEZNIKA - PRAVNIH LICA
623 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU OBRA?UNAVANJA I PLA?ANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA LICA SA INVALIDITETOM
624 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU OBRA?UNAVANJA I PLA?ANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NOVOZAPOSLENE STARIJE OD 45, ODNOSNO 50 GODINA
625 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU OBRA?UNAVANJA I PLA?ANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA PRIPRAVNIKE I NOVOZAPOSLENA LICA MLA?A OD 30 GODINA
626 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU OBRA?UNAVANJA POREZA NA ZARADE U SLU?AJU UMANJENJA PORESKE OSNOVICE
627 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM
628 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE LICA STARIJIH OD 45 GODINA
629 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA I LICA MLA?IH OD 30 GODINA
630 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBO?ENJA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA
631 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU PODNOŠENJA PRIJAVE PROMENE NA NEPOKRETNOSTI I IZJAVE GEODETSKE ORGANIZACIJE
632 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA - ZAPOSLENIH
633 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA SVEŠTENIKE I VERSKE SLUŽBENIKE
634 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA NA RA?UN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
635 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE NA RA?UN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
636 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH SREDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA RA?UN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
637 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU PRENOSA SREDSTAVA ZA ISPLATU NAKNADE ZARADE ZAPOSLENIMA ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA
638 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA POŠILJKE ZA PREGLED, POSTUPKU I MERAMA ZA POSTUPANJE SA POŠILJKOM KOJOJ JE ZABRANJEN UVOZ
639 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU PROCENE RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI :
640 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU PROIZVODNJE I O KVALITETU STONIH VINA, KAO I VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM
641 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU PROIZVODNJE SADNOG MATERIJALA VO?AKA, VINOVE LOZE I HMELJA
642 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU SPROVO?ENJA NADZORA NAD STRU?NIM RADOM U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI
643 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU SPROVO?ENJA SLUŽBENE KONTROLE HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I NA?INU VRŠENJA SLUŽBENE KONTROLE ŽIVOTINJA PRE I POSLE NJIHOVOG KLANJA
644 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU UKLJU?IVANJA U OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA KOJA NISU OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANA
645 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU UPISA, SADRŽAJU PRIJAVE I TROŠKOVIMA UPISA U REGISTAR PROIZVO?A?A AKTIVNIH SUPSTANCI
646 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU UPRAVLJANJA ISTROŠENIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA
647 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU UPRAVLJANJA OTPADNIM GUMAMA
648 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU UPRAVLJANJA OTPADNIM VOZILIMA
649 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU UPRAVLJANJA OTPADOM OD TITAN-DIOKSIDA, MERAMA NADZORA I MONITORINGA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI
650 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU UTVR?IVANJA PORESKE OSNOVICE POREZA NA DOHODAK GRA?ANA NA NEPRIJAVLJENE PRIHODE UNAKRSNOM PROCENOM
651 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU VRŠENJA KONTROLE KOMUNALNE POLICIJE
652 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RA?UNA TREZORA
653 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU ZA RASPISIVANJE I SPROVO?ENJE URBANISTI?KO-ARHITEKTONSKOG KONKURSA
654 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM FLUORESCENTNIM CEVIMA KOJE SADRŽE ŽIVU
655 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU ZA UTVR?IVANJE MIROVANJA OBAVEZE PLA?ANJA I ZA OTPIS DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
656 PRAVILNIK O NA?INU I POSTUPKU ZA UTVR?IVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI, ZA OBDUKCIJU LEŠA KAO I ZA POSTUPANJE SA ODSTRANJENIM DELOVIMA LJUDSKOG TELA
657 PRAVILNIK O NA?INU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA ZA REDARA, STICANJA OVLAŠ?ENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SKIJALIŠTU I IZGLEDU I NA?INU IZDAVANJA LEGITIMACIJE REDARA
658 PRAVILNIK O NA?INU I PROGRAMU ZA STICANJE OSNOVNIH ZNANJA O HIGIJENI HRANE I LI?NOJ HIGIJENI
659 PRAVILNIK O NA?INU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLA?IVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM
660 PRAVILNIK O NA?INU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
661 PRAVILNIK O NA?INU I USLOVIMA KORIŠ?ENJA LOKALA, GARAŽA I LAGUMA
662 PRAVILNIK O NA?INU I USLOVIMA OGLAŠAVANJA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA
663 PRAVILNIK O NA?INU I USLOVIMA UPISA I VO?ENJA REGISTRA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, OBRASCIMA ZAHTEVA ZA UPIS I PROMENU PODATAKA I PRILOGA, DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV, NA?INU ?UVANJA PODATAKA, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVNI STATUS POLJOPRIVREDNO
664 PRAVILNIK O NA?INU I USLOVIMA ZA PLA?ANJE PORESKE OBAVEZE PUTEM KOMPENZACIJE
665 PRAVILNIK O NA?INU I USLOVIMA ZA STICANJE OVLAŠ?ENJA ZA PROJEKTOVANJE I IZVO?ENJE GEODETSKIH RADOVA U INŽENJERSKO-TEHNI?KIM OBLASTIMA
666 PRAVILNIK O NA?INU I USLOVIMA ZA UVOZ MALIH KOLI?INA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA I O ODRE?IVANJU MALIH KOLI?INA ZA POJEDINE VRSTE BILJA I BILJNIH PROIZVODA
667 PRAVILNIK O NA?INU I VREMENU VRŠENJA DOZNAKE, DODELJIVANJU, OBLIKU I SADRŽINI DOZNA?NOG ŽIGA I ŽIGA ZA ŠUMSKU KRIVICU, OBRASCU DOZNA?NE KNJIGE, ODNOSNO KNJIGE ŠUMSKE KRIVICE, KAO I O USLOVIMA I NA?INU SE?E U ŠUMAMA
668 PRAVILNIK O NA?INU ISKAZIVANJA PRIHODA I RASHODA RADI UTVR?IVANJA DOBITI KOJU STALNA POSLOVNA JEDINICA NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA OSTVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
669 PRAVILNIK O NA?INU ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA
670 PRAVILNIK O NA?INU ISPITIVANJA SVOJSTAVA PRIPLODNE STOKE I O USLOVIMA PROIZVODNJE I TRANSPORTA ŽIVINE
671 PRAVILNIK O NA?INU ISPITIVANJA TIPA MERILA ZA POJEDINE VRSTE MERILA
672 PRAVILNIK O NA?INU ISPLA?IVANJA NAKNADA VOJNIM OBVEZNICIMA POZVANIM RADI VRŠENJA VOJNE OBAVEZE U VOJSCI JUGOSLAVIJE
673 PRAVILNIK O NA?INU ISPLATE NOV?ANIH PRIMANJA PROPISANIH ZAKONOM O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA
674 PRAVILNIK O NA?INU IZDAVANJA I OBNAVLJANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA STE?AJNOG UPRAVNIKA
675 PRAVILNIK O NA?INU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA LETENJE VAZDUHOPLOVA
676 PRAVILNIK O NA?INU IZDAVANJA, SADRŽINI I IZGLEDU LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA VRŠENJE NADZORA NAD SPROVO?ENJEM ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM
677 PRAVILNIK O NA?INU IZJAŠNJAVANJA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU PO OSNOVU PRENETIH AKCIJA
678 PRAVILNIK O NA?INU IZJAŠNJAVANJA AKCIJSKOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU PRENETIH AKCIJA
679 PRAVILNIK O NA?INU IZRADE I SADRŽAJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA AUTONOMNE POKRAJINE, JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I SUBJEKATA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU
680 PRAVILNIK O NA?INU IZRADE I SADRŽAJU PLANA ZAŠTITE OD UDESA :
681 PRAVILNIK O NA?INU IZVEŠTAVANJA I SADRŽINI IZVEŠTAJA O POSLOVANJU IZVRŠITELJA
682 PRAVILNIK O NA?INU IZVEŠTAVANJA I SADRŽINI IZVEŠTAJA PREDUZE?A ZA REVIZIJU
683 PRAVILNIK O NA?INU IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OSU?ENI STANUJE
684 PRAVILNIK O NA?INU JAVNE PREZENTACIJE URBANISTI?KOG PROJEKTA
685 PRAVILNIK O NA?INU KONTROLE KORIŠ?ENJA RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA, OBAVLJANJA TEHNI?KIH PREGLEDA I ZAŠTITE OD ŠTETNIH SMETNJI
686 PRAVILNIK O NA?INU KONTROLE KVALITETA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA
687 PRAVILNIK O NA?INU KORIŠ?ENJA AMATERSKIH RADIO STANICA
688 PRAVILNIK O NA?INU KORIŠ?ENJA RADIO STANICA NA DOMA?IM I STRANIM VAZDUHOPLOVIMA, LOKOMOTIVAMA, BRODOVIMA I DRUGIM PLOVILIMA
689 PRAVILNIK O NA?INU KORIŠ?ENJA SREDSTAVA SA PODRA?UNA, ODNOSNO DRUGIH RA?UNA KONSOLIDOVANOG RA?UNA TREZORA REPUBLIKE I O NA?INU IZVEŠTAVANJA O INVESTIRANJU SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETA I ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
690 PRAVILNIK O NA?INU KORIŠ?ENJA TAHOGRAFA
691 PRAVILNIK O NA?INU NA KOJI SE VRŠI PROCENA BEZBEDNOSTI HEMIKALIJE I SADRŽINI IZVEŠTAJA O BEZBEDNOSTI HEMIKALIJE
692 PRAVILNIK O NA?INU NAPLATE I ROKOVIMA PLA?ANJA SREDSTAVA KOJA SE USMERAVAJU KAO NAMENSKI PRIHOD BUDŽETSKOG FONDA ZA VANREDNE SITUACIJE
693 PRAVILNIK O NA?INU NEŠKODLJIVOG UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠEVA I OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU OBJEKTI I OPREMA ZA SABIRANJE, NEŠKODLJIVO UKLANJANJE I UTVR?IVANJE UZROKA UGINU?A I PREVOZNA SREDSTVA ZA TRANSPORT ŽIVO
694 PRAVILNIK O NA?INU NUMERISANJA, SKRA?ENICAMA I SIMBOLIMA NA KOJIMA SE ZASNIVA SISTEM IDENTIFIKACIJE I OZNA?AVANJA AMBALAŽNIH MATERIJALA
695 PRAVILNIK O NA?INU OBAVLJANJA PILOTAŽE, STRU?NOJ SPREMI KOJU MORAJU IMATI PILOTI I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PILOTAŽE
696 PRAVILNIK O NA?INU OBAVLJANJA POLICIJSKIH POSLOVA
697 PRAVILNIK O NA?INU OBAVLJANJA PROBNE VOŽNJE BRODOVA I O ZONAMA PLOVIDBE BRODOVA
698 PRAVILNIK O NA?INU OBAVLJANJA STRU?NOG NADZORA NAD RADOM LICENCIRANIH STE?AJNIH UPRAVNIKA
699 PRAVILNIK O NA?INU OBELEŽAVANJA GOVEDA I VO?ENJA EVIDENCIJE O OBELEŽENIM GOVEDIMA
700 PRAVILNIK O NA?INU OBELEŽAVANJA GRANICA RIBARSKOG PODRU?JA

slede?a strana