Sudski i drugi postupci

1 Akt o dostavljanju pismena stavljanjem na oglasnu tablu suda
2 Rešenje o odbacivanju tužbe za ponavljanje postupka okončanog presudom
3 Zapisnik o većanju i glasanju
4 Rešenje o odlaganju izvršenja zbog pokrenutog upravnog spora
5 Akt kojim sud nalaže tužiocu da posebnim podneskom dopuni tužbu
6 Nalog za plaćanje sudske takse
7 Akt kojim sud urgira za dostavljanje odgovora na tužbu i spisa predmeta
8 Akt kojim sud od tužioca traži prepis tužbe i druge akte uz tužbu
9 Rešenje Upravnog suda koje zamenjuje akt nadležnog organa
10 Akt Upravnog suda kojim se poziva tuženi organ da obavesti sud o razlozima zbog kojih nije donet novi upravni akt u izvršenju presude
11 Akt Upravnog suda kojim se poziva tuženi organ da u roku od sedam dana obavesti sud o razlozima zbog kojih nije donet novi upravni akt u izvršenju presude
12 Rešenje o obustavljanju postupka
13 Rešenje kojim sud obustavlja postupak po tužbi zbog toga što je stranka zadovoljna naknadno donetim rešenjem i odustaje od tužbe
14 Akt kojim sud poziva tužioca da se izjasni da li je zadovoljan novodonetim rešenjem tuženog organa i da li od podnete tužbe odustaje ili ostaje pri tužbi i u kom obimu, odnosno da li tužbu proširuje i na novodoneto rešenje
15 Rešenje o odbacivanju tužbe kao neblagovremene
16 Rešenje o odbacivanju tužbe zbog neblagovremenosti
17 Rešenje o odbacivanju tužbe zbog toga što tužilac nije otklonio nedostatke u tužbi
18 Rešenje o obustavi postupka usled odustanka tužioca od tužbe
19 Akt kojim se od tuženog organa zahteva da dostavi spise predmeta
20 Akt kojim se dostavlja tužba na odgovor i traže spisi predmeta
21 Akt kojim se nalaže stranci da otkloni nedostatke tužbe
22 Presuda kojom se odbija tužba da sud donese akt koji će u svemu zameniti upravni akt nadležnog organa
23 Presuda Upravnog suda o odbijanju tužbe u upravnom sporu
24 Tužba za ponavljanje upravnosudskog postupka
25 Zahtev za preispitivanje sudske odluke
26 Zahtev za prepis i fotokopiranje
27 Zahtev za razgledanje spisa
28 Zahtev arhivi za dostavu spisa
29 Podnesak tuženog organa kojim obaveštava sud da su u celini prihvaćeni navodi iz tužbe i poništeno rešenje protiv koga je pokrenut upravni spor
30 Podnesak tužioca kojim odustaje od podnete tužbe
31 Obrazac akta kojim se sudu dostavljaju spisi predmeta sa dostavnicom i odgovorom na tužbu
32 Podnesak tužioca u upravnom sporu
33 Zahtev za izdavanje upravnog akta u izvršenju presude od strane suda
34 Zahtev stranke da sud donese rešenje koje će zameniti upravni akt
35 Odgovor na tužbu sa dostavljanjem spisa
36 Odgovor na tužbu
37 Tužba za pokretanje upravnog spora zbog "ćutanja uprave"
38 Tužba za pokretanje upravnog spora
39 Uverenje o imovnom stanju
40 Rešenje bez obrazloženja
41 Rešenje sa skraćenim obrazloženjem - Kada u jednostavnim stvarima u postupku učestvuju dve ili više stranaka, ali nijedna ne prigovara postavljenom zahtevu, a zahtev se uvažava
42 Rešenje sa skraćenim obrazloženjem - Kada u jednostavnim stvarima u postupku učestvuje samo jedna stranka
43 Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje uverenja
44 Uverenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija
45 Uverenje o činjenicama iz službene evidencije
46 Zapisnik o većanju i glasanju
47 Zapisnik o važnijim radnjama u toku postupka
48 Zaključak o ispravci grešaka u rešenju
49 Zaključak o prekidu postupka zbog prethodnog pitanja čije se rešavanje pokreće po službenoj dužnosti
50 Zaključak o prekidu postupka zbog prethodnog pitanja čije se rešenje pokreće po zahtevu stranke
51 Zaključak o vođenju jednog postupka za rešavanje više zahteva, odnosno obaveza
52 Zaključak o novčanoj kazni
53 Zaključak o privođenju
54 Zaključak o odbacivanju podneska zbog formalnih nedostataka
55 Zaključak o odbacivanju podneska zbog nenadležnosti
56 Zaključak o obustavljanju postupka
57 Potvrda o prijemu obaveštenja
58 Obaveštenje radi prijema pismena
59 Saopštenje o predaji pismena
60 Poziv za veštaka i tumača
61 Poziv za svedoka
62 Poziv za stranku na usmenu raspravu
63 Dostavnica
64 Poziv za stranku
65 Poziv za ispravku podneska
66 Akt o dostavljanju podneska primljenog putem pošte organu nadležnom za njegov prijem
67 Potvrda o prijemu podneska
68 Obaveštenje o prijemu podnesaka
69 Primer rešenja o odlaganju izvršenja
70 Primer zaključka o obustavi administrativnog izvršenja
71 Primer zaključka o obustavi ili odlaganju izvršenja
72 Primer zaključka o obustavljanju ili odlaganju izvršenja
73 Primer zaključka o dozvoli izvršenja rešenja putem prinude
74 Primer zaključka o dozvoli izvršenja rešenja prinudnim putem
75 Primer zaključka o dozvoli izvršenja
76 Primer rešenja drugostepenog organa o oglašavanju rešenja ništavim
77 Primer rešenja drugostepenog organa o oglašavanju ništavim prvostepenog rešenja
78 Primer oglašavanja rešenja ništavim od strane prvostepenog organa
79 Primer rešenja o poništavanju i ukidanju konačnog rešenja po osnovu službenog nadzora
80 Primer rešenja o poništavanju – ukidanju konačnog rešenja po osnovu službenog nadzora
81 Primer predloga za poništenje i ukidanje konačnog rešenja po osnovu službenog nadzora
82 Primer rešenja o ukidanju ili menjanju pravnosnažnog rešenja uz pristanak ili po zahtevu stranke
83 Primer predloga za ukidanje i menjanje pravnosnažnog rešenja uz pristanak ili po zahtevu stranke
84 Primer predloga za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti
85 Primer zaključka po predlogu za ponavljanje postupka
86 Primer zaključka o dozvoli ponavljanja postupka
87 Primer predloga za ponavljanje postupka
88 Primer predloga za ponavljanje postupka
89 Primer drugostepenog rešenja o odbijanju žalbe kao neosnovane
90 Primer rešenja koje donosi drugostepeni organ o odbacivanju neblagovremeno izjavljene žalbe
91 Primer rešenja drugostepenog organa o odbijanju žalbe
92 Primer zaključka prvostepenog organa o odbacivanju žalbe
93 Primer žalbe protiv prvostepenog rešenja
94 Primer posebne žalbe protiv zaključka kojim je ukinut zaključak o oslobađanju od plaćanja troškova upravnog postupka
95 Primer telegramskog podnošenja žalbe
96 Primer akta kojim se traži saopštenje razloga zbog kojih prvostepeno rešenje nije doneto u roku
97 Primer žalbe kada prvostepeno rešenje nije doneto – takozvano“ćutanje uprave”
98 Primer žalbe protiv prvostepenog rešenja
99 Primer žalbe protiv prvostepenog rešenja
100 Primer drugostepenog rešenja kojim se delimično poništava prvostepeno rešenje
101 Primer drugostepenog rešenja kojim se poništava prvostepeno rešenje postupajući po presudi Vrhovnog suda
102 Primer drugostepenog rešenja o poništenju prvostepenog rešenja
103 Primer drugostepenog rešenja kojim se poništava prvostepeno rešenje i predmet vraća na ponovni postupak u stvari izdavanja odobrenja za osnivanje ugostiteljske radnje
104 Primer rešenja drugostepenog organa o poništavanju prvostepenog rešenja
105 Primer rešenja o određivanju veštaka i naloga stranci da unapred uplati troškove veštačenja
106 Primer rešenja kojim starešina organa daje službenom licu ovlašćenje da preduzima radnje u postupku pre donošenja rešenja
107 Primer rešenja kojim starešina organa daje ovlašćenje službenom licu za rešavanje u određenim upravnim stvarima
108 Primer rešenja kojim se odlučuje o sukobu nadležnosti
109 Primer rešenja bez obrazloženja
110 Primer privremenog rešenja
111 Primer dopunskog rešenja
112 Primer dopunskog rešenja
113 Primer delimičnog rešenja
114 Primer delimičnog rešenja
115 Primer rešenja o zamenjivanju rešenja koje se žalbom pobija donošenjem novog rešenja prvostepenog organa
116 Primer rešenja prvostepenog organa o odbacivanju žalbe
117 Primer prvostepenog rešenja
118 Primer zaključka o dozvoli povraćaja u pređašnje stanje
119 Primer zaključka o dozvoli (odbijanju) povraćaja u pređašnje stanje
120 Primer zaključka o odbijanju zahteva za oslobađanje od troškova postupka
121 Primer zaključka kojim se u toku postupka ukida zaključak o oslobađanju od plaćanja troškova
122 Primer zaključka o oslobađanju od plaćanja troškova upravnog
123 Primer zaključka kojim se stranka oslobađa od plaćanja troškova postupka
124 Primer zaključka o naknadi troškova svedoka, veštaka, tumača, službenog lica
125 Primer zaključka o posebnim troškovima upravnog postupka u jednostranačkim upravnim stvarima u slučaju procesne zajednice
126 Primer zaključka o troškovima upravnog postupka u kontradiktornim upravnim stvarima
127 Primer zaključka o troškovima postupka koji snosi stranka kada je izazvala postupak
128 Primer zaključka o naknadi troškova postupka
129 Primer zaključka kojim se nalaže stranki da unapred položi potreban iznos za pokriće troškova postupka
130 Primer zaključka kojim se traži od stranke da položi predujam
131 Primer zaključka kojim se neko lice udaljava od prisustva radnji postupka, ili se kažnjava zbog narušavanja reda i obavezuje se da naknadi troškove postupka
132 Primer zaključka o kažnjavanju
133 Primer zaključka o obustavi postupka zbog sklopljenog poravnanja u određenoj upravnoj
134 Primer zaključka o obustavi postupka usled odustanka stranke od zahteva
135 Primer zaključka o obustavi postupka
136 Primer zaključka o obustavi pokrenutog upravnog postupka
137 Primer zaključka o prekidu upravnog postupka radi rešavanja prethodnog pitanja
138 Primer zaključka o prekidu postupka radi rešenja prethodnog pitanja
139 Primer zaključka o odbijanju zahteva da učestvuje kao stranka u postupku
140 Primer zaključka o postavljanju zajedničkog punomoćnika
141 Primer zaključka o postavljanju zajedničkog predstavnika
142 Primer zaključka o izuzeću službenog lica
143 Primer zaključka kojim se dozvoljava izuzeće službenog lica
144 Primer zaključka o izuzeću službenog lica
145 Primer zaključka o odbijanju predloga za obezbeđenje dokaza
146 Primer zaključka kojim se dozvoljava obezbeđenje dokaza
147 Primer zaključka o obezbeđenju dokaza
148 Primer zaključka u vezi sa ispravkom grešaka u rešenju
149 Primer zaključka o ispravljanju grešaka u rešenju
150 Primer zaključka o ispravci grešaka u rešenju
151 Primer zaključka o odbacivanju podneska zbog nenadležnosti
152 Primer zaključka o odbacivanju podneska zbog nenadležnosti
153 Primer zaključka o odbacivanju podneska zbog nenadležnosti
154 Primer zaključka o odbacivanju nepotpunog podneska
155 Primer zaključka o odbacivanju zahteva stranke zbog neurednosti
156 Primer zaključka o odbacivanju zahteva zbog toga što nema uslova za pokretanje upravnog postupka po važećim propisima
157 Primer zaključka kojim se odbacuje zahtev stranke za pokretanje postupka jer je već odlučeno u toj stvari
158 Primer zaključka kada nema uslova za pokretanje upravnog postupka
159 Primer zaključka o pokretanju upravnog postupka po službenoj dužnosti
160 Primer rešenja kojim se odbija zahtev za izdavanje uverenja iz razloga što je u postupku utvrđeno drugačije činjenično stanje
161 Primer rešenja kojim se odbija zahtev za izdavanje uverenja
162 Primer rešenja o odbijanju zahteva stranke za izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija
163 Primer uverenja kojim se utvrđuje da je određeno lice državljanin RS
164 Primer uverenja da lice nije upisano u knjigu državljana
165 Primer siromaškog uverenja
166 Primer uverenja o imovnom stanju
167 Primer uverenja koje se izdaje o privremenom odjavljivanju zanatske radnje
168 Primer uverenja koje se izdaje na osnovu uviđaja na licu
169 Primer uverenja izdatog na osnovu sprovedenog ispitnog postupka
170 Primer uverenja koje se izdaje na osnovu sprovedenog postupka
171 Primer uverenja koje se izdaje radi ostvarivanja prava na odvojen život
172 Primer uverenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija
173 Primer uverenja o stečenoj visokoj školskoj spremi
174 Primer uverenja da je lice upisano na fakultet i da je položilo određene ispite
175 Primer uverenja kojim se, na osnovu službene evidencije potvrđuje da je određeno lice redovan učenik u školi
176 Primer uverenja koje se izdaje na osnovu službene evidencije iz matičnih knjiga
177 Primer uverenja o prihodima članova domaćinstva
178 Primer uverenja koje se izdaje na osnovu evidencije o poreskom zaduženju stranke
179 Uverenje
180 Primer uverenja o činjenicama iz službene evidencije
181 Primer zahteva za izdavanje uverenja o zaduženju porezom, o isplati poreza ili nezaduženju porezom
182 Primer zahteva stranke za izdavanje uverenja o imovnom stanju
183 Primer zahteva za izdavanje uverenja radi regulisanja priključka zgrade na elektromrežu ili vodovodnu mrežu
184 Primer zahteva za izdavanje uverenja o statusu zgrade radi upisa zgrade u zemljišne knjige
185 Primer zahteva stranke za izdavanje uverenja da se ne nalazi pod starateljstvom
186 Primer zahteva stranke za dobijanje uverenja
187 Primer zapisnika o većanju i glasanju
188 Primer zapisnika o usmenoj raspravi
189 Primer zapisnika koji se sačinjava pri utvrđivanju dana dostavljanja rešenja kada je dostavnica izgubljena
190 Primer izjave date na zapisnik
191 Primer zapisnika o poravnanju
192 Primer zapisnika o izvršenom veštačenju
193 Primer zapisnika o izvršenom uviđaju
194 Primer izjavljivanja žalbe na zapisnik
195 Primer zapisnika o uzimanju izjave stranke kao dokaznog sredstva
196 Primer zapisnika o saslušanju svedoka
197 Primer zapisnika o prijemu usmenog podneska stranke
198 Primer zahteva kojim stranka traži izuzeće službenog lica koje vodi postupak
199 Primer zahteva za izuzeće službenog lica
200 Primer predloga za povraćaj u pređašnje stanje zbog propuštene usmene rasprave
201 Primer predloga stranke za povraćaj u pređašnje stanje
202 Primer predloga za povraćaj u pređašnje stanje zbog propuštanja roka za žalbu
203 Primer predloga za povraćaj u pređašnje stanje zbog propuštanja roka za žalbu
204 Primer predloga za povraćaj u pređašnje stanje zbog propuštanja usmene rasprave
205 Primer posebne žalbe protiv zaključka kojim se odbija zahtev stranke za oslobađanje od plaćanja troškova
206 Primer posebne žalbe protiv zaključka kojim je ukinut zaključak o oslobađanju od snošenja troškova upravnog postupka
207 Primer zahteva stranke za oslobađanje od plaćanja troškova postupka
208 Primer zahteva stranke za oslobađanje od plaćanja troškova postupka
209 Primer zahteva za naknadu opravdanih troškova upravnog postupka
210 Zahtev za naknadu štete nastale usled ujeda psa lutalice
211 Primer zahteva za priznavanje posebnog invalidskog dodatka i popis dokumenata koji se uz zahtev prilažu
212 Primer zahteva za priznavanje poreske olakšice
213 Primer zahteva za promenu ličnog imena, prezimena ili imena
214 Primer zahteva za izdavanje izvoda iz matične knjige
215 Primer zahteva za odobrenje izlaganja predmeta izvan izloga prodavnice
216 Primer zahteva za sklapanje braka
217 Primer zahteva za pokretanje upravnog postupka
218 Prijava za pokretanje postupka pred Sudom časti
219 Primer tužbe u sporu pred Stalnim izbranim sudom (arbitražom)
220 Izjava zakonskog zastupnika maloletnog lica
221 Primer molbe za uknjižbu prava vlasništva na celo zemljišnoknjižno telo – za jednog kupca
222 Primer zahteva za upis prava svojine i hipoteke u zemljišne knjige na otkupljenom stanu
223 Zahtev poverioca da sud obaveže dužnika nenovčane obaveze na plaćanje sudskih penala
224 Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja određivanjem privremene mere zabrane izvršnom dužniku da otuđi ili optereti svoje nepokretnosti
225 Predlog za obezbeđenje nenovčanog potraživanja određivanjem privremene mere zabrane otuđenja ili opterećenja nepokretnosti na koju je upravljeno potraživanje
226 Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja određivanjem privremene mere dostavljanja naloga banci kod koje izvršni dužnik ima račun da izvršnom dužniku ili trećem licu po nalogu izvršnog dužnika uskrati sa računa izvršnog dužnika isplatu
227 Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja određivanjem privremene mere zabrane izvršnom dužniku da raspolaže pokretnim stvarima, kao i čuvanje tih stvari
228 Predlog za obezbeđenje nenovčanog potraživanja plaćanjem naknade zarade za vreme spora o nezakonitosti odluke o prestanku radnog odnosa
229 Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja izvršnog poverioca zasnivanjem založnog prava na nepokretnosti na osnovu sporazuma stranaka
230 Predlog za određivanje prethodne mere predbeležbom založnog prava na nepokretnosti izvršnog dužnika
231 Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja određivanjem prethodne mere zabranom novčanog potraživanja izvršnog dužnika
232 Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja zasnivanjem založnog prava na nepokretnosti –
233 Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja određivanjem prethodne mere popisom pokretnih stvari
234 Prigovor protiv rešenja o izvršenju ako odluka na osnovu koje je određeno izvršenje nema svojstvo izvršne isprave
235 Prigovor protiv rešenja o izvršenju kada je izvršenje određeno na stvarima koje ne mogu biti predmet izvršenja
236 Prigovor protiv rešenja o izvršenju kada je obaveza iz rešenja o izvršenju ispunjena
237 Prigovor protiv rešenja o izvršenju zato što je protekao rok u kome se može predložiti izvršenje
238 Prigovor protiv rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave ako sud nije
239 Prigovor protiv rešenja o izvršenju zato što je poravnanje poništeno
240 Prigovor protiv rešenja o izvršenju kada nije nastupio uslov određen izvršnom ispravom
241 Prigovor protiv rešenja o izvršenju kada nije nastupio uslov određen izvršnom ispravom
242 Prigovor protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave
243 Predlog dužnika za protivizvršenje
244 Predlog dužnika za protivizvršenje
245 Zahtev za dostavu izjave o imovini izvršnih dužnika
246 Zahtev za dostavu izjave o imovini izvršnih dužnika
247 Predlog za dozvolu izvršenja na osnovu verodostojne isprave (menice) na celokupnoj imovini izvršnih dužnika
248 Povlačenje predloga za izvršenje
249 Povlačenje predloga za izvršenje
250 Predlog za izvršenje kada se nezamenljive stvari nisu mogle nabaviti ni na drugoj strani
251 Predlog za izvršenje radi ostvarenja obaveze izvršnog dužnika da ne učini određenu radnju, odnosno radi uspostavljanja pređašnjeg stanja
252 Predlog za izvršenje nabavkom zamenljivih stvari kada se ta stvar nalazi kod dužnika
253 Predlog za izvršenje zbog ponovnog smetanja poseda
254 Predlog za izvršenje radi ostvarenja radnje koju umesto izvršnog dužnika može da učini i drugo lice
255 Predlog za izvršenje vraćanjem radnika na rad i isplatom naknade zarade
256 Predlog za izvršenje radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti
257 Predlog za izvršenje na potraživanju dužnika
258 Predlog za izvršenje radi predaje određene pokretne stvari kada se ta stvar nalazi kod dužnika
259 Predlog za izvršenje na pokretnim stvarima izvršnog dužnika radi namirenja novčanog potraživanja
260 Predlog za izvršenje na zaradi dužnika
261 Predlog za izvršenje na potraživanju dužnika na štednom ulogu ili tekućem računu
262 Predlog za izvršenje na potraživanju dužnika
263 Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave prodajom nepokretnosti
264 Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave na štednom ulogu dužnika, radi naplate
265 Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave na štednom ulogu dužnika, radi naplate
266 Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave plenidbom novčanih sredstava izvršnog dužnika, prodajom pokretnih stvari izvršnog dužnika
267 Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave plenidbom novčanih sredstava koja se vodi kod banke izvršnog dužnika
268 Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave prodajom pokretnih stvari izvršnog dužnika
269 Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave plenidbom novčanih sredstava izvršnog dužnika, prodajom pokretnih stvari izvršnog dužnika
270 Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave plenidbom i prenosom novčanih sredstava izvršnog dužnika
271 Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave prodajom pokretnih stvari izvršnog dužnika
272 Zahtev nesaglasnog akcionara za zabranu kupovine akcija pod uslovima različitim od uslova iz javne ponude za preuzimanje
273 Zajednički predlog za imenovanje revizora spajanja uz pripajanje
274 za pristup čuvanim aktima akcionarskog društva po odluci suda
275 Zahtev manjinskih akcionara za održavanje vanredne skupštine po nalogu suda na osnovu nalaza stručnog poverenika
276 Zahtev za donošenje naloga da se izvrši zabeležba zabrane prenosa akcija
277 Zahtev za imenovanje stručnog poverenika u vanparničnom postupku na predlog manjinskih akcionara
278 Zahtev za određivanje posebnog punomoćnika za zastupanje akcionarskog društva u postupku po tužbi za pobijanje odluke skupštine akcionara
279 Zahtev za uključivanje novih pitanja u dnevni red skupštine akcionara po nalogu suda
280 Zahtev manjinskih akcionara za održavanje vanredne skupštine po nalogu suda
281 Zahtev za održavanje godišnje skupštine akcionara po nalogu suda i imenovanje privremenog zastupnika
282 Zahtev za imenovanje revizora
283 Zahtev za objavljivanje oglasa kojim se pozivaju upisnici akcija da preuzmu svoje uplate u slučaju neuspelog osnivanja
284 Zahtev za produžetak roka za održavanje osnivačke skupštine otvorenog akcionarskog društva
285 Zahtev manjinskih članova za određivanje privremenog zastupnika
286 Zahtev za izdavanje sudskog naloga radi ostvarivanja prava informisanja i uvida
287 Zahtev za procenu vrednosti nenovčanih uloga
288 Zahtev za izbor ovlašćenog procenjivača
289 Zahtev za određivanje ovlašćenog procenjivača
290 Pismeno zaveštanje pred svedocima
291 Zaveštanje sa isporukom
292 Svojeručno zaveštanje
293 Primer predloga za deponovanje testamenta sastavljenog pred svedocima na čuvanje u sudu
294 Primer predloga za sastavljanje sudskog testamenta
295 Primer pismenog obaveštenja vanparničnom sudu o usmenoj izjavi zaveštaoca
296 Primer predloga za utvrđivanje svojstva zakupca nakon razvoda braka
297 Primer predloga za donošenje rešenja o ispunjenju uslova za zamenu stanova
298 Primer predloga za donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o otkupu stana
299 Primer predloga za obezbeđenje dokaza u vanparničnom postupku
300 Primer predloga za obezbeđenje dokaza
301 Primer predloga za prijem zakupnine u sudski depozit u korist određenog lica
302 Primer predloga za amortizaciju (poništavanje) seta čekova banke
303 Primer predloga za poništaj obveznice – menice
304 Primer predloga za raskidanje ugovora o doživotnom izdržavanju
305 Primer predloga za potvrđivanje sadržine ugovora o doživotnom izdržavanju
306 Primer podneska sudu (urgencija) radi uviđaja na licu mesta
307 Primer predloga za uređenje međe
308 Primer predloga za deobu nepokretnosti prodajom
309 Primer predloga za deobu nepokretnosti
310 Primer predloga za uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari
311 Primer predloga za uređenje načina i korišćenja zajedničkog stana
312 Primer predloga za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost
313 Naslednička izjava
314 Primer predloga za davanje nasledničke izjave sudu koji ne raspravlja zaostavštinu
315 Primer predloga za izdvajanje predmeta iz zaostavštine
316 Primer predloga za donošenje privremene mere o obezbeđenju zaostavštine
317 Primer predloga za donošenje dopunskog rešenja o nasleđivanju za naknadno pronađenu imovinu
318 Primer predloga za pokretanje ostavinskog postupka
319 Zajednički predlog za davanje dozvole za stupanje u brak kad su oba lica maloletna
320 Primer predloga za davanje dozvole za brak
321 Predlog za produženje roditeljskog prava
322 Primer predloga za produženje roditeljskog prava
323 Predlog za ukidanje pravosnažnog rešenja o proglašenju nestalog lica za umrlo
324 Primer predloga za dokazivanje smrti nestalog lica
325 Predlog za smeštaj i izdržavanje bračnog druga u zdravstvenoj organizaciji
326 Predlog za vraćanje poslovne sposobnosti
327 Primer predloga za delimično lišenje poslovne sposobnosti deteta
328 Primer predloga za lišenje poslovne sposobnosti supruga
329 Primer predloga za lišenje poslovne sposobnosti
330 Primer tužbe za utvrđivanje prestanka prava zaloge
331 Primer tužbe za utvrđivanje prava zaloge
332 Primer tužbe za povraćaj stvari date na poslugu
333 Primer tužbe radi utvrđivanja nepostojanja prava na objavljivanje dela
334 Primer tužbe za isplatu autorskog honorara
335 Primer tužbe radi otklanjanja nedostataka na predmetu posla
336 Primer tužbe radi naplate privremene situacije
337 Primer tužbe zbog razlike u ceni radova
338 Primer tužbe radi naplate cene za izvedene građevinske radove
339 Primer tužbe radi izvršenja ugovora o delu i naknade štete
340 Primer tužbe poslenika za utvrđenje da je ugovor raskinut
341 Primer tužbe radi isplate naknade po ugovoru o delu
342 Primer tužbe za potraživanje po osnovu osiguranja
343 Primer tužbe komitenta za naknadu štete od špeditera
344 Primer tužbe za naknadu štete iz ugovora o prevozu robe železnicom
345 Primer tužbe za isplatu potraživanja iz ugovora o špediciji
346 Primer tužbe radi naknade štete iz komisionog posla
347 Primer tužbe radi naplate potraživanja iz ugovora o komisionu
348 Primer tužbe za izvršenje ugovora o poklonu
349 Primer tužbe za opozivanje ugovora o poklonu
350 Primer tužbe radi poništaja ugovora o poklonu i brisanja zemljišnoknjižnog upisa
351 Primer tužbe tužioca za naplatu zajma
352 Primer tužbe radi plaćanja cene umesto ambalaže
353 Primer tužbe za povraćaj ambalaže
354 Primer tužbe radi isplate cene kod kupovine na probu
355 Primer tužbe radi naplate cene veće količine isporučene stvari
356 Primer tužbe radi predaje stvari s nedostatkom
357 Primer tužbe radi isplate cene prodate stvari kada je rizik prešao na kupca
358 Primer tužbe radi isplate kupoprodajne cene
359 Primer tužbe radi predaje prodate stvari
360 Primer tužbe za ispunjenje kupoprodajnog ugovora
361 Primer tužbe za izvršenje ugovora o kupovini i prodaji nepokretnosti
362 Tužba radi naknade (materijalne i nematerijalne) štete po osnovu neosnovanog lišenja slobode
363 Tužba za naknadu štete po osnovu neosnovanog lišenja slobode
364 Primer tužbe radi naknade štete u slučaju prodaje radi pokrića
365 Primer tužbe radi naknade apstraktne štete
366 Primer tužbe radi naknade štete kada kupac odbije višak iznad ugovorene količine prodate stvari
367 Primer tužbe za naknadu (neimovinske) štete iz saobraćaja
368 Primer tužbe putnika za naknadu štete (imovinske i neimovinske) pretrpljene za vreme vožnje u vozu
369 Primer tužbe radi popravke oštećene stvari
370 Primer tužbe za naknadu materijalne štete
371 Primer tužbe za naknadu štete koju prouzrokuje stvar s nedostatkom
372 Primer tužbe za naknadu štete koju pričini domaća životinja
373 Primer tužbe po osnovu odgovornosti preduzeća za štetu trećim
374 Primer tužbe radi naknade štete nastale vođenjem pregovora
375 Primer tužbe radi plaćanja odustanice
376 Primer tužbe za vraćanje dvostruke kapare
377 Primer tužbe radi isplate posredničke provizije
378 Primer tužbe radi isplate provizije iz ugovora o posredovanju
379 Primer tužbe radi naplate potraživanja iz ugovora o trgovinskom zastupanju
380 Primer tužbe zbog sticanja bez osnova
381 Primer tužbe radi naknade nužnih izdataka iz poslovodstva bez naloga
382 Primer tužbe radi pobijanja pravnog posla
383 Primer tužbe zbog mana na stoci
384 Primer tužbe zbog nedostatka stvari
385 Primer tužbe za utvrđenje da je raskinut ugovor u slučaju da je isporučena manja količina stvari od ugovorene
386 Primer tužbe za ispunjenje ugovora zaključenog izjavom neovlašćenog
387 Primer tužbe zbog prekomernog oštećenja
388 Primer tužbe za poništaj ugovora zbog apsolutne ništavosti
389 Primer tužbe za poništaj rušljivog pravnog posla
390 Primer tužbe za raskid ugovora i naknadu štete zbog neizvršenja
391 Primer tužbe za raskid ugovora sa zadržavanjem primljene
392 Primer tužbe radi sklapanja glavnog ugovora
393 Primer tužbe za povraćaj zakupljenog dobra u prvobitno stanje
394 Primer tužbe za predaju poslovnih prostorija po isteku zakupnog roka
395 Primer tužbe za izvršenje ugovora o zakupu
396 Primer tužbe suvlasnika zbog povrede prava preče kupovine
397 Primer tužbe radi prinudne zamene stana
398 Primer tužbe za naplatu neisplaćene zakupnine
399 Primer tužbe za otkaz ugovora o zakupu stana zbog prestanka radnog odnosa
400 Primer tužbe za otkaz ugovora o zakupu stana kada zakupac prestane da koristi stan
401 Primer tužbe za otkaz ugovora o zakupu stana zbog neplaćanja zakupnine
402 Primer tužbe za otkaz ugovora o zakupu stana zbog nanošenja štete
403 Primer tužbe za iseljenje iz stana zbog smrti zakupca
404 Primer tužbe zaposlenog radi naknade štetu koju pretrpi na radu ili u vezi s radom
405 Primer tužbe preduzeća za naknadu isplaćene štete trećem licu (regresna tužba)
406 Primer tužbe poslodavca za naknadu štete pričinjene od radnika na radu
407 Primer tužbe za isplatu naknade štete zbog nekorišćenja godišnjeg odmora
408 Primer tužbe zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa
409 Sporazum o razvodu braka
410 Tužba radi potpunog lišenja roditeljskog prava
411 Tužba radi produženja roditeljskog prava
412 Tužba radi vraćanja roditeljskog prava
413 Primer tužbe radi umanjenja raspolaganja iz ugovora o poklonu zbog povređenog nužnog dela
414 Primer tužbe radi umanjenja zaveštajnog raspolaganja zbog povrede nužnog dela
415 Primer tužbe za prestanak mere zaštite od nasilja u porodici
416 Primer tužbe radi utvrđivanja udela u imovini stečenoj u porodičnoj zajednici
417 Primer tužbe radi ukidanja izdržavanja detetu
418 Primer tužbe za povraćaj u državinu posebne imovine bračnog druga
419 Primer tužbe radi ukidanja zakonske obaveze izdržavanja bračnog druga
420 Primer predloga za sporazumni razvod braka
421 Primer predloga za sporazumni razvod
422 Primer tužbe za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici
423 Primer tužbe za osporavanje očinstva lica koje nije otac
424 Primer tužbe radi utvrđivanja vanbračnog očinstva koju podnosi dete
425 Sporazum o deobi zajedničke imovine
426 Primer protivtužbe (koneksne) u parnici po tužbi za utvrđivanje udela u tekovini
427 Primer tužbe radi utvrđivanja udela u imovini stečenoj tokom braka
428 Primer tužbe radi utvrđivanja udela u bračnoj tekovini
429 Primer tužbe za izmenu ranije odluke o čuvanju i vaspitanju i izdržavanju dece
430 Primer tužbe izdržavanog lica radi izmene odluke o izdržavanju
431 Primer tužbe za izdržavanje punoletnog deteta na redovnom školovanju
432 Primer predloga da se u toku spora odredi privremena mera za izdržavanje supruge i maloletne dece
433 Primer tužbe radi izdržavanja maloletne dece
434 Primer sporazuma bračnih drugova
435 Primer tužbe za razvod braka
436 Primer tužbe za poništaj braka
437 Primer tužbe zbog smetanja državine prava službenosti tzv. Negativnog vidika
438 Primer tužbe zbog smetanja poseda (posredni držalac protiv neposrednog držaoca)
439 Primer tužbe zbog smetanja poseda, s predlogom za izdavanje privremene mere (službenost)
440 Primer tužbe zbog smetanja poseda (livade)
441 Primer tužbe radi smetanja sudržavine stambene zgrade
442 Primer tužbe za smetanje poseda (garaže)
443 Primer hipotekarne tužbe radi namirenja iz založene stvari
444 Primer tužbe radi prelaza i upotrebe susednog zemljišta
445 Primer tužbe radi prestanka prava službenosti i upisa prestanka prava službenosti u zemljišnu knjigu
446 Primer tužbe radi prestanka prava službenosti i upisa prestanka prava službenosti u zemljišnu knjigu
447 Primer tužbe radi sprečavanja ili ometanja u vršenju prava stvarne službenosti
448 Primer tužbe radi utvrđivanja ili konstituisanja prava stvarne službenosti
449 Primer tužbe radi utvrđenja postojanja stvarne službenosti i upis tog prava u zemljišnoj knjizi
450 Primer tužbe radi utvrđivanja nepostojanja prava službenosti (negatorna tužba)
451 Primer tužbe radi predaje nepokretnosti po osnovu jačeg pravnog osnova
452 Primer tužbe za predaju nepokretne stvari
453 Primer tužbe za predaju pokretne stvari
454 Primer tužbe za utvrđivanje prava svojine po osnovu održaja
455 Primer tužbe za utvrđivanje prava svojine gradnjom na tuđem
456 Primer tužbe za utvrđivanje prava svojine na posebnom delu u zajednički izgrađenoj porodičnoj stambenoj zgradi
457 Primer tužbe radi utvrđivanja prava svojine
458 Primer tužbe za sprečavanje uticaja (imisija) sa susedne nepokretnosti
459 Primer tužbe za utvrđivanje prestanka prava zaloge
460 Primer tužbe za utvrđivanje prava zaloge
461 Primer tužbe za povraćaj stvari date na poslugu
462 Primer tužbe radi utvrđivanja nepostojanja prava na objavljivanje dela
463 Primer tužbe za isplatu autorskog honorara
464 Primer tužbe radi otklanjanja nedostataka na predmetu posla
465 Primer tužbe radi naplate privremene situacije
466 Primer tužbe zbog razlike u ceni radova
467 Primer tužbe radi naplate cene za izvedene građevinske radove
468 Primer tužbe radi izvršenja ugovora o delu i naknade štete
469 Primer tužbe poslenika za utvrđenje da je ugovor raskinut
470 Primer tužbe radi isplate naknade po ugovoru o delu
471 Primer tužbe za potraživanje po osnovu osiguranja
472 Primer tužbe komitenta za naknadu štete od špeditera
473 Primer tužbe za naknadu štete iz ugovora o prevozu robe železnicom
474 Primer tužbe za isplatu potraživanja iz ugovora o špediciji
475 Primer tužbe radi naknade štete iz komisionog posla
476 Primer tužbe radi naplate potraživanja iz ugovora o komisionu
477 Primer tužbe za izvršenje ugovora o poklonu
478 Primer tužbe za opozivanje ugovora o poklonu
479 Primer tužbe radi poništaja ugovora o poklonu i brisanja zemljišnoknjižnog upisa
480 Primer tužbe tužioca za naplatu zajma
481 Primer tužbe radi plaćanja cene umesto ambalaže
482 Primer tužbe za povraćaj ambalaže
483 Primer tužbe radi isplate cene kod kupovine na probu
484 Primer tužbe radi naplate cene veće količine isporučene stvari
485 Primer tužbe radi predaje stvari s nedostatkom
486 Primer tužbe radi isplate cene prodate stvari kada je rizik prešao na kupca
487 Primer tužbe radi isplate kupoprodajne cene
488 Primer tužbe radi predaje prodate stvari
489 Primer tužbe za ispunjenje kupoprodajnog ugovora
490 Primer tužbe za izvršenje ugovora o kupovini i prodaji nepokretnosti
491 Tužba radi naknade (materijalne i nematerijalne) štete po osnovu neosnovanog lišenja slobode
492 Tužba za naknadu štete po osnovu neosnovanog lišenja slobode
493 Primer tužbe radi naknade štete u slučaju prodaje radi pokrića
494 Primer tužbe radi naknade apstraktne štete
495 Primer tužbe radi naknade štete kada kupac odbije višak iznad ugovorene količine prodate stvari
496 Primer tužbe za naknadu (neimovinske) štete iz saobraćaja
497 Primer tužbe putnika za naknadu štete (imovinske i neimovinske) pretrpljene za vreme vožnje u vozu
498 Primer tužbe radi popravke oštećene stvari
499 Primer tužbe za naknadu materijalne štete
500 Primer tužbe za naknadu štete koju prouzrokuje stvar s nedostatkom
501 Primer tužbe za naknadu štete koju pričini domaća životinja
502 Primer tužbe po osnovu odgovornosti preduzeća za štetu trećim licima
503 Primer tužbe radi naknade štete nastale vođenjem pregovora
504 Primer tužbe radi plaćanja odustanice
505 Primer tužbe za vraćanje dvostruke kapare
506 Primer tužbe radi isplate posredničke provizije
507 Primer tužbe radi isplate provizije iz ugovora o posredovanju
508 Primer tužbe radi naplate potraživanja iz ugovora o trgovinskom zastupanju
509 Primer tužbe zbog sticanja bez osnova
510 Primer tužbe radi naknade nužnih izdataka iz poslovodstva bez naloga
511 Primer tužbe radi pobijanja pravnog posla
512 Primer tužbe zbog mana na stoci
513 Primer tužbe zbog nedostatka stvari
514 Primer tužbe za utvrđenje da je raskinut ugovor u slučaju da je isporučena manja količina stvari od ugovorene
515 Primer tužbe za ispunjenje ugovora zaključenog izjavom neovlašćenog lica
516 Primer tužbe zbog prekomernog oštećenja
517 Primer tužbe za poništaj ugovora zbog apsolutne ništavosti
518 Primer tužbe za poništaj rušljivog pravnog posla
519 Primer tužbe za raskid ugovora i naknadu štete zbog neizvršenja ugovora
520 Primer tužbe za raskid ugovora sa zadržavanjem primljene kapare
521 Primer tužbe radi sklapanja glavnog ugovora
522 Primer tužbe za povraćaj zakupljenog dobra u prvobitno stanje
523 Primer tužbe za predaju poslovnih prostorija po isteku zakupnog roka
524 Primer tužbe za izvršenje ugovora o zakupu
525 Primer tužbe suvlasnika zbog povrede prava preče kupovine
526 Primer tužbe radi prinudne zamene stana
527 Primer tužbe za naplatu neisplaćene zakupnine
528 Primer tužbe za otkaz ugovora o zakupu stana zbog prestanka radnog odnosa
529 Primer tužbe za otkaz ugovora o zakupu stana kada zakupac prestane da koristi stan
530 Primer tužbe za otkaz ugovora o zakupu stana zbog neplaćanja zakupnine
531 Primer tužbe za otkaz ugovora o zakupu stana zbog nanošenja štete stanu
532 Primer tužbe za iseljenje iz stana zbog smrti zakupca
533 Primer tužbe zaposlenog radi naknade štetu koju pretrpi na radu ili u vezi s radom
534 Primer tužbe preduzeća za naknadu isplaćene štete trećem licu (regresna tužba)
535 Primer tužbe poslodavca za naknadu štete pričinjene od radnika na radu
536 Primer tužbe za isplatu naknade štete zbog nekorišćenja godišnjeg odmora
537 Primer tužbe zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa
538 Tužba radi potpunog lišenja roditeljskog prava
539 Tužba radi produženja roditeljskog prava
540 Tužba radi vraćanja roditeljskog prava
541 Primer tužbe radi umanjenja raspolaganja iz ugovora o poklonu zbog povređenog nužnog dela
542 Primer tužbe radi umanjenja zaveštajnog raspolaganja zbog povrede nužnog dela
543 Primer tužbe za prestanak mere zaštite od nasilja u porodici
544 Primer tužbe radi utvrđivanja udela u imovini stečenoj u porodičnoj zajednici
545 Primer tužbe radi ukidanja izdržavanja detetu
546 Primer tužbe za povraćaj u državinu posebne imovine bračnog druga
547 Primer tužbe radi ukidanja zakonske obaveze izdržavanja bračnog druga
548 Primer predloga za sporazumni razvod braka
549 Primer predloga za sporazumni razvod braka
550 Primer predloga za sporazumni razvod braka
551 Primer tužbe za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici
552 Primer tužbe za osporavanje očinstva lica koje nije otac
553 Primer tužbe radi utvrđivanja vanbračnog očinstva koju podnosi dete
554 Sporazum o deobi zajedničke imovine
555 Primer protivtužbe (koneksne) u parnici po tužbi za utvrđivanje udela u tekovini
556 Primer tužbe radi utvrđivanja udela u imovini stečenoj tokom braka
557 Primer tužbe radi utvrđivanja udela u bračnoj tekovini
558 Primer tužbe za izmenu ranije odluke o čuvanju i vaspitanju i izdržavanju dece
559 Primer tužbe izdržavanog lica radi izmene odluke o izdržavanju
560 Primer tužbe za izdržavanje punoletnog deteta na redovnom školovanju
561 Primer predloga da se u toku spora odredi privremena mera za izdržavanje supruge i maloletne dece
562 Primer tužbe radi izdržavanja maloletne dece
563 Primer sporazuma bračnih drugova
564 Primer tužbe za razvod braka
565 Primer tužbe radi poništaja braka
566 Primer tužbe za poništaj braka
567 Primer tužbe zbog smetanja državine prava službenosti tzv. Negativnog vidika
568 Primer tužbe zbog smetanja poseda (posredni držalac protiv neposrednog držaoca)
569 Primer tužbe zbog smetanja poseda, s predlogom za izdavanje privremene mere (službenost)
570 Primer tužbe zbog smetanja poseda (livade)
571 Primer tužbe radi smetanja sudržavine stambene zgrade
572 Primer tužbe za smetanje poseda (garaže)
573 Primer tužbe radi prelaza i upotrebe susednog zemljišta
574 Primer tužbe radi prestanka prava službenosti i upisa prestanka prava službenosti u zemljišnu knjigu
575 Primer tužbe radi sprečavanja ili ometanja u vršenju prava stvarne službenosti
576 Primer tužbe radi utvrđivanja ili konstituisanja prava stvarne službenosti
577 Primer tužbe radi utvrđenja postojanja stvarne službenosti i upis tog prava u zemljišnoj knjizi
578 Primer tužbe radi utvrđivanja nepostojanja prava službenosti (negatorna tužba)
579 Primer tužbe radi predaje nepokretnosti po osnovu jačeg pravnog osnova
580 Primer tužbe za predaju nepokretne stvari
581 Primer tužbe za predaju pokretne stvari
582 Primer tužbe za utvrđivanje prava svojine po osnovu održaja
583 Primer tužbe za utvrđivanje prava svojine gradnjom na tuđem
584 Primer tužbe za utvrđivanje prava svojine na posebnom delu u zajednički izgrađenoj porodičnoj stambenoj zgradi
585 Primer tužbe radi utvrđivanja prava svojine
586 Primer tužbe radi prestanka uznemiravanja koje potiče od uticaja nepokretnosti suseda (zabrane imisija)
587 Primer tužbe za sprečavanje uticaja (imisija) sa susedne nepokretnosti –
588 Prigovor protiv izdatog platnog naloga
589 Prigovor protiv platnog naloga
590 Tužba za izdavanje platnog naloga na osnovu verodostojne isprave
591 Tužba za izdavanje platnog naloga po osnovu menice
592 Revizija protiv pravosnažne drugostepene presude
593 Revizija tužioca protiv drugostepene presude
594 Revizija protiv pravnosnažne drugostepene presude zbog pogrešne primene materijalnog prava - Zakon o parničnom postupku
595 Odgovor na predlog za ponavljanje postupka
596 Odgovor na predlog za ponavljanje postupka
597 Predlog tužioca za ponavljanje postupka
598 Predlog tuženog za ponavljanje postupka
599 Predlog za ponavljanje postupka
600 Predlog tužioca za ponavljanje postupka
601 Odgovor na podignuti zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude
602 Žalba kojom tuženi pobija presudu iz svih zakonskih razloga
603 Žalba na presudu zbog bitne povrede odredaba
604 Žalba na presudu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka
605 Žalba na presudu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja
606 Žalba na rešenje zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka
607 Žalba na rešenje zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka
608 Žalba protiv presude zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka
609 Žalba protiv presude zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka
610 Žalba protiv presude zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka
611 Žalba protiv presude zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka – čl. 374. Stav 2. Tačka 1. ZPP
612 Žalba protiv presude zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka – član 374. Stav 2. Tačka 12. ZPP
613 Žalba protiv presude zbog pogrešne primene materijalnog prava – član. 373. Stav 1. Tačka 3. ZPP
614 Žalbe protiv presude zbog propuštanja – čl. 374. Stav 2. Tač. 7. U vezi s članom 350. ZPP
615 Žalba protiv presude na osnovu priznanja iz člana 348. ZPP – bitna povreda parničnog postupka iz čl. 374. St. 2. Tač. 10. ZPP
616 Podnesak tužioca kojim se odriče tužbenog zahteva
617 REŠENjE
618 Podnesak tužilačke strane sudu da joj se dostavi otpravak presude
619 ZAHTEV TUŽENOG ZA IZUZEĆE SUDIJE
620 PREDLOG tužioca za ispravku presude
621 PREDLOG za pokušaj poravnanja radi duga
622 PREDLOG ___________ za nastavak prekinutog postupka
623 PREDLOG TUŽIOCA za donošenje dopunske presude
624 PRIGOVOR TUŽENOG na apsolutnu nenadležnost suda radi činidbe
625 PRIGOVOR TUŽENOG na mesnu nadležnost suda
626 PODNESAK TUŽIOCA kojim osporava pravo mešanja licu koje je prijavilo mešanje
627 PODNESAK TUŽENIKA kojim imenuje prethodnika
628 PODNESAK TUŽENIKA kojim obaveštava ___________ o ovoj parnici radi svojine na nepokretnostima
629 PODNESAK TUŽENOG s pozivom da se meša u parnicu Osiguravajuće društvo radi naknade štete
630 PODNESAK UMEŠAČA O STUPANjU U PARNICU radi uklanjanja nedostataka
631 ZAHTEV TUŽENOG za obezbeđenje parničnih troškova
632 PREDLOG TUŽENOG za oslobađanje plaćanja troškova postupka
633 PREDLOG TUŽIOCA za izvođenje novih dokaza
634 PODNESAK TUŽIOCA kojim predlaže nove dokaze
635 PREDLOG PUNOMOĆNIKA TUŽENOG za izuzeće veštaka
636 PODNESAK TUŽIOCA kojim stavlja primedbe na nalaz i mišljenje veštaka
637 PREDLOG za obezbeđenje dokaza
638 PREDLOG radi obezbeđenja dokaza
639 PREDLOG TUŽENIKA za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštanja ročišta
640 PREDLOG za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe radi naknade štete
641 PROTIVTUŽBA NA TUŽBU radi duga
642 PROTIVTUŽBA NA TUŽBU radi neosnovanog obogaćenja
643 PROTIVTUŽBA radi predaje nepokretnosti u državinu
644 ODGOVOR NA TUŽBU radi naknade štete
645 PODNESAK TUŽIOCA kojim povlači tužbu
646 TUŽBA radi ukidanja prava službenosti
647 PODNESAK TUŽIOCA kojim se vrši preinačenje tužbe promenom istovetnosti zahteva
648 PODNESAK TUŽIOCA kojim opoziva povlačenje tužbe sa odricanjem od tužbenog zahteva
649 PODNESAK TUŽIOCA kojim preinačuje tužbu isticanjem novog zahteva uz postojeći
650 PODNESAK novog tužioca o pristupanju tužbi radi zauzeća
651 PODNESAK tužioca o preinačenju tužbe povećanjem tužbenog zahteva radi utvrđivanja udela u bračnoj tekovini
652 TUŽBA radi svojine po osnovu održaja
653 TUŽBA za glavno mešanje
654 TUŽBA radi činidbe
655 TUŽBA radi predaje stvari
656 TUŽBA radi naknade štete
657 TUŽBA za poništaj braka i s eventualnim zahtevom za razvod braka
658 PUNOMOĆJE
659 PREDLOG ZA OPOZIV PUNOMOĆJA
660 PODNESAK TUŽIOCA o opozivu punomoćja
661 PODNESAK TUŽENOG
662 OTKAZ PUNOMOĆJA
663 Parnično punomoćje datog punomoćniku, ako je stranka izdala punomoćje za vođenje parnice, a nije bliže odredila ovlašćenja u punomoćju – čl. 89. ZPP
664 Generalno punomoćje